Ekskursioner

I løbet af alle tre år i dit gymnasieforløb vil der være arrangementer og ekskursioner, du selv skal betale for.

Den største enkeltudgift vil være en længerevarende ekskursion i 2.g, og vi anbefaler, at du starter opsparingen til ekskursionen allerede i 1.g. Enten i en fælles opsparingsordning i klassen eller privat.

Generelle regler for ekskursioner

 • Alle elever skal i løbet af 2.g tilbydes en ekskursion. Eleverne – eller deres forældre, hvis de endnu ikke er fyldt 18 år – skal skriftligt acceptere tilbuddet på baggrund af en skriftlig orientering om rejsens pris og det foreløbige program inden efterårsferien i 2.g. Det er en forudsætning for ekskursionens afholdelse, at de tilmeldte elever har indbetalt 2000 kroner inden efterårsferien i 2.g. Skulle eleven undervejs blive forhindret i at deltage (på grund af udmeldelse, sygdom eller lignende), vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt uden tilskrivning af renter, men med fradrag af forudbetalinger til rejsearrangører. Indbetalingen sker til en konto, som er oprettet til formålet.
 • Ved alle 2.g-ekskursioner til udlandet indbetaler hver elev et beløb på 50 kroner til skolens rejsefond. Rejsefonden kan efter ansøgning yde økonomisk støtte til omkostningerne ved deltagelse i ekskursioner for særligt økonomisk trængte elever. Ansøgninger til Rejsefonden skal være underbygget med begrundelse og et budget. Ansøgningsfrist 1. september. Ansøgningsskema.
 • Ingen elever kan ifølge lovgivningen påtvinges rejseudgifter ved ekskursioner ud over 70 kroner til forplejning pr. dag. Såfremt rejseudgifterne overstiger dette beløb pr. dag, er deltagelse ikke obligatorisk
 • Teamet drøfter i 1.g før time- og fagfordelingen ekskursionstilbuddet. Klassens lærere forventes at blive enige om tilbuddet til eleverne. Eleverne orienteres senest i starten af 2.g.
 • Programmet for ekskursionen skal altid have et tydeligt fagligt indhold og udarbejdes under hensyn til om ekskursionen er et AT-forløb eller andet og sammen med eleverne.
 • Senest 3 uger før ekskursionen sendes program, deltagerliste og adresser på rejsestedet til skolens administration.
 • Der skal som hovedregel deltage to lærere på alle ekskursioner, som varer mere end 1 døgn.
 • Skolens studie- og ordensregler og alkoholregler gælder på ekskursioner.
 • Teamet har det overordnede ansvar for at de generelle regler følges i klassen.
 • Der må ikke rejses i eksamensperioden. Der må ikke rejses efter jul i 3. g, såfremt det berører andre fag. Dette gælder ikke endagsekskursioner. I særlige tilfælde kan rektor dispensere.
 • Det tilstræbes, at alle klassens/holdets elever deltager i ekskursionen. I det tilfælde at en eller flere elever ikke deltager, skal rektor godkende ekskursionen.
 • I grundforløbet bør der ikke planlægges ekskursioner - bortset fra introturen.
 • Alle ekskursioner skal planlægges under hensyntagen til skolens øvrige aktiviteter. Om muligt skal rådighedsdagene benyttes. Endagsekskursioner må som udgangspunkt foretages efter behov, dog ikke i første semester i 1.g. Ved placering udenfor rådighedsdagene skal man om nødvendigt bytte lektioner med andre af klassens lærere. 

Priser på ekskursioner 

Elevbetalingen må for 

 • en 5 dages ekskursion ikke overstige 5.000 kroner for transport, overnatning incl. morgenmad, obligatoriske udflugter, entreer m.m. Hertil kommer udgifter til rejsefond, rejseforsikring og kost. Koster ekskursionen mere end det maksimale beløb, skal merprisen finansieres ved indsamling, støtte og lignende.
 • en 2-3 dages ekskursion ikke overstige 2.500 kroner.
 • en endags ekskursion ikke overstige 250 kroner. Dette gælder også helt korte ekskursioner på ½ dag eller blot nogle timer.

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler gælder også på ekskursioner. Vær særligt opmærksom på følgende afsnit:

Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rødkilde Gymnasiums or­densregler. 

Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. 

Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder, at de ubetinget respekte­rer hotellets husorden. 

Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansat­te m.v., ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende, og at man i det hele taget udviser en normal og socialt acceptabel adfærd. 

Ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en an­den lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag. 

Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning. 

Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beske­dent omfang (maksimalt 2-3 genstande), fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed og i alle tilfælde efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. 

Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter. 

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er for­budt. 

Uden for det skemalagte program færdes eleverne på eget ansvar. 
Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, fx. ved gruppeprojekter. 

Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst tre sammen. 
Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret. 

Hjemmet opfordres til at sikre sig, at eleven er dækket af hjemmets ulykkes-, rejsegods, ansvars- og evt. sygeforsikring. Dækningsomfanget for de gule og blå sygesikringskort kan findes på www.borger.dk

Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere, med ud­gangspunkt i forhold som knytter sig til den konkrete rejse, og de betin­gelser, denne rejse sætter, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd m.v. 

Ordensreglerne for ekskursioner og lærernes regler og anvisninger i øv­rigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler i dette regelsæt. 

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. 

Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure: 

 • skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder
 • eleven udstyres for egen regning med en billet til Vejle
 • uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager

Forud for ekskursionen, gennemgås reglerne i fællesskab mellem de deltagende lærere og elever, således at reglerne står klart for eleverne. 

Eleverne bekræfter med deres underskrift på Rødkildes ekskursionserklæring, at de er bekendt med reglerne, herunder at de ved overtrædelse af reglerne kan hjemsendes for egen regning og uden ledsager. 

For elever, der ikke er fyldt 18 år, skal forældrene skrive under.


Forældremøde

Forud for 5-dages ekskursionen skal forældrene indkaldes til et møde, hvor de orienteres om programmet for rejsen og for de regler der gælder – herunder alkoholpolitik og studie- og ordensreglerne.  


Elevbetaling

Eleverne skal indbetale til ekskursionerne i god tid, så de har betalt senest en uge før betalingen forfalder hos rejseselskabet. Depositum skal under alle omstændigheder betales før efterårsferien.


Visum

Ved enkelte 5-dages ekskursioner kræves der VISUM. Lærerne sørger for en samlet visumansøgning.
Elever, der ikke er EU-borgere
Elever, der ikke har et gyldigt pas fra et EU-land, kan deltage i ekskursioner til andre EU-lande uden visum. 


Støttefonden

Støttefonden hjælper som udgangspunkt kun med tilskud til ekskursionen i 2.g (ansøgningsfrist 1.9.) og sprogekskursionerne i 3.g (ansøgningsfrist 1.6.), og kun til elever, der ikke selv har mulighed for at betale. Ansøgningsskema kan hentes i administrationen og bliver efterfølgende vurderet af rektor. Eleven skal vedlægge dokumentation for manglende betalingsevne. Afhængigt af elevens økonomiske situation kan der ydes hel eller delvis støtte. Støttefondens midler er begrænsede, hvilket kan være afgørende for muligheden for støtte.  


Rejseforsikring til eleverne

Skolen har ikke en forsikring, men mange elever har en rejseforsikring, som er tegnet gennem deres forældres forsikring. Undersøg om du er dækket i tilfælde af tyveri og sygdom. Vær særligt opmærksom på, at det gule/blå sygesikringsbevis ikke gælder hjemtransport, hvis man bliver syg.  


Gult/blåt sygesikringsbevis

borger.dk findes en beskrivelse af hvad de to kort dækker.