Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemet på Rødkilde Gymnasium skal sikre fortsat skoleudvikling på baggrund af skolens værdier og overordnede opgaver.

Dette betyder, at alle sider af skolens liv bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, dels fordi det er naturligt at reflektere over praksis, og dels fordi det er vigtigt for os, at skolens elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge.  Udgangspunktet for vores kvalitetssikringssystem er gældende lovgivning på området og tilpasset Rødkilde Gymnasiums krav og ønsker.

Vi har over en årrække opbygget en evalueringskultur, igennem elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og de individuelle undervisningsevalueringer til glæde for elever, ansatte og organisationen som helhed. Vi går nu et skridt videre og indfører sammenlignelige undervisningsevalueringer på faggruppeniveau efter et fastlagt evalueringsmønster. Dels ønsker vi at videreudvikle vores skole og undervisningen, dels ønsker vi konstant at have fokus på, at løfte kvaliteten i det arbejde vi gør, baseret på dokumenteret god praksis.

Handlingsplaner

Vi arbejder i vores kvalitetsarbejde bla. ud fra Kolbs læringscirkel, der siger, at man gør sig erfaringer, hvad sker der - man observerer, hvad betyder det - man konkluderer - man handler på ny.
Hver gang vi laver en evaluering på Rødkilde Gymnasium, skal der laves en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde mål for succes eller forandring, der opstilles parametre der kan måles eller observeres. Vi ønsker at italesætte tre positive konklusioner, som vi vil fortsætte og have mere af, og tre udfordringer vi kan forbedre.

Samarbejde om kvalitetsudvikling

For at sikre høj kvalitet i og optimalt udbytte af kvalitetsarbejdet på Rødkilde Gymnasium er vi medlem af uddannelsesbenchmark.dk. Medlemsskabet gør os i stand til at kvalificere vores diskussion omkring kvalitetsarbejdet, dels igennem det faktum, at netværket udgør et forum, hvor man kan diskutere og lære af hinandens erfaring med kvalitetsarbejdet, og dels kan vi direkte sammenligne vores tal i forskellige sammenhænge, nogle på landsplan og nogle i mindre netværk. Alt sammen et udgangspunkt for diskussion og videreudvikling af vores skole.

Områder der monitoreres og justeres løbende

Ikke alle områder kan være i fokus hele tiden. Nogle evalueres hvert år, mens andre overvåges i en periode, fordi de er nye tiltag og derfor kræver særlig opmærksomhed. Vi har valgt at dele vores monitorerings- og evalueringsplan op i flere dele:

Skolens værdier

Skolens værdier skal ikke løbende vurderes, men det er rektors opgave hele tiden at sikre, at skolens værdigrundlag kommer til debat på skolen - i bestyrelsen, blandt lærere og elever og i ledelsen.

Skolens strategi og fokusområder

Skolens strategi justeres eller gentænkes hvert tredje år på baggrund af oplæg fra ledelsen og efter diskussion i koordinationsudvalg, samarbejdsudvalg og PF, hvorefter den diskuteres og besluttes i skolens bestyrelse. Skolens ledelse er ansvarlig for initiativ til - og for implementering af skolens strategi. Rektors årlige resultatlønskontrakt skal indeholde dele af strategien og understøtte implementeringen af den.

Løbende evaluering

Vi evaluerer løbende under fem overskrifter:

 • Elevevaluering
 • Medarbejdertrivsel
 • MUS
 • Elevtrivsel
 • Undervisningsevaluering

Ud over den almindelige dialog med læreren i undervisningen evalueres den enkelte elevs faglige standpunkt ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer og eventuelle udtalelser.

Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Interne prøvekarakterer udtrykker graden af opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave.

Uanset om det er en standpunktskarakter eller en prøvekarakter, som vi opfatter som en summativ evaluering, er det vigtigt, at der er fokus på både summativ og formativ evaluering, altså en forklaring på hvorfor eleven har fået den karakter han eller hun har fået, og en anvisning af den vej eleven kan eller skal følge for at forbedre standpunktet. Særligt forventes det, at hvis man giver karaktererne -3 eller 00, at standpunktet understøttes af en pædagogisk vejledende kommentar, så karakteren ikke står alene. Det betyder ikke, at man skal undlade at give kommentarer til karakterer over dette niveau, da alle skal have en mulighed for at udvikle sig fra egen nærmeste udviklingszone, men der hviler en særlig forpligtelse over for de elever, der får de laveste karakterer.

Medarbejdertrivsel

I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø laver vi hvert 3. år en arbejdspladsmiljøvurdering (APV) også kaldet medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Igennem den forsøger vi at identificere og kortlægge skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrive og vurdere evt. arbejdsmiljøproblemer, hvor vi bl.a. inddrager de ansattes sygefravær.      
På den baggrund skal ledelsen sammen med skolens samarbejdsudvalg udpege og prioritere løsninger på skolens eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde, som så præsenteres for samarbejdsudvalget, bestyrelsen og pædagogisk forum. Den seneste APV/MTU blev lavet i 2013.

MUS

Der afholdes medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem medarbejder og medarbejders nærmeste leder hvert andet år i ulige år, i foråret, med fokus på den enkelte medarbejders muligheder for faglig, pædagogisk og organisatorisk udvikling. Hvert andet år, de lige år, afholdes der faggruppeudviklingssamtaler (FUS) mellem faggruppen og fagets nærmeste leder med fokus på fagets vilkår og muligheder.

Elevtrivsel

Vores årlige elevtilfredshedsundersøgelse udgør en hjørnesten i vores kvalitetsarbejde her på Rødkilde Gymnasium. Undersøgelsen bliver behandlet i bestyrelsen, ledelsen, samarbejdsudvalget og elevrådet. De udfordringer der bliver fokuseret på, bliver sammen med selve undersøgelsen præsenteret for hele skolen, dels på et fællesmøde og dels på et PF-møde.

Klassebenchmarkingrapporten opfølges af en handlingsplan i alle klasser. Teamlederen tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen, der indeholder mindst tre punkter der er en succes, som man kan arbejde videre med, og tre udfordringer der kan forbedres. Dette bliver meldt tilbage til teamet, klassens lærere og ledelsen, så de også kan bidrage med løsninger og forbedringer hvis nødvendigt.

Se vores Elevtilfredshedsundersøgelse fra 2010-2017.

Undervisningsevaluering

Hvert semester evaluerer læreren sin undervisning på hvert hold. Læreren bestemmer delvist selv hvordan. Dog skal undervisningen mindst en gang over holdets periode evalueres på en fælles platform efter en fælles skabelon. Rødkilde Gymnasium har besluttet at benytte Respons fra Aspekt.

Vi ønsker at give faggrupperne mulighed for at have fokus på god praksis indenfor faget, og dette kræver et fælles system, så alle taler samme sprog. Samtidig ønsker ledelsen at kunne indgå i dialog om undervisningen, hvilket også kræver en fælles platform. Administrationen giver besked om evalueringstidspunkt og udleverer koder til de involverede klasser, og når undersøgelsen er gennemført, orienteres lærer og nærmeste leder gennem en automatisk genereret rapport, der enkelt og overskueligt angiver udgangspunktet for en videre dialog.

Formål med undervisningsevaluering på Rødkilde Gymnasium

 • Udvikling i klassen, dialog mellem lærere og elever om undervisning mhp. systematisk forbedring af kvaliteten i undervisningen.
 • Teamsamarbejde, styrker koordinering og tilrettelæggelse af undervisningen, når undervisere arbejder sammen.
 • Sammenhængskraft, giver et fælles sprog på mange niveauer i organisationen/skolen, eksempelvis med fokus på skolens strategi og indsatsområder.
 • Benchmarking/benchlearning, giver mulighed for at fagene kan identificere og lære af god praksis.

Strategi: 1. semester hvert 3. år (2013, 2016 ...)

ETU: 1. semester hvert år

MTU: 1. semester hvert 3. år (2013, 2016 ...)

UV-evaluering:

 • 1. semester AP og NV
 • 2. semester C-niveau
 • 4. semester C- og B-niveau
 • 5. semester A-niveau og AT
 • 6. semester C- og B-niveau

Plan for evaluering

Ovenstående kunne være et eksempel på en plan, men grundlæggende skal:

 • C-hold evalueres i 2. semester, 4. semester og 6. semester
 • B-hold evalueres i 4. semester og 6. semester
 • A-hold evalueres i 5. semester
 • AT evalueres i 5. semester
 • AP evalueres i 1. semester
 • NV evalueres i 1. semester

Der evalueres i oktober i efterårssemesteret og i marts i forårssemesteret.

Den individuelle lærers op følgen på egen evaluering følger vores normale procedure, mens den fælles evaluering følges op på et faggruppemøde, hvor faggruppen sammen skal diskutere og drage læring af undersøgelsen.  På dette møde fastlægges en handlingsplan og en plan for implementering.  

Marts 2014