Evalueringsmodel og årshjul for evaluering

Evalueringsmodellen på Rødkilde Gymnasium er forankret i en kvalitetskultur.

På Rødkilde Gymnasium er den bærende tanke i kvalitetsarbejdet, at gymnasiet på alle niveauer skal medtænke evaluering som en naturlig del af alle aktiviteter. Derfor er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at alle dvs. lærere, ledelse, udvalg og elever - løbende evaluerer deres arbejde. 

Evalueringsmodellen på Rødkilde Gymnasium skal sikre fortsat skoleudvikling på baggrund af skolens værdier og overordnede opgaver. Det tilsigtes, at kvalitetsarbejdet ikke blot er et ledelsesværktøj, men i stedet tænkes som en bredt forankret tankegang, der skaber udvikling i hele skolens organisation fra top til bund. Og snarere end blot en evalueringsmodel er der tale om en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som organisation.

Dette betyder, at alle gymnasiets aktører anvender kontinuerlige og systematiske evalueringer, dels fordi det er naturligt at reflektere over praksis, og dels fordi det er vigtigt for os, at Rødkildes elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge. Udgangspunktet for vores evalueringsmodel refererer til gældende lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017) samt tilpasset Rødkilde Gymnasiums krav og ønsker.

Vi har over en årrække opbygget en evalueringskultur, gennem elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og de individuelle undervisningsevalueringer til glæde for elever, ansatte og organisationen som helhed.

Rødkilde Gymnasiums evalueringer dækker 4 hovedområder, som løbende er i spil og supplerer hinanden i gymnasiets arbejde med kvalitet:

Indsatsevaluering - Elevevaluering - Undervisningsevaluering - Skoleevaluering