Skoleevaluering

Skoleevalueringer har skolens uddannelse, den interne organisation og de eksterne relationer som genstandsområde og danner sammen med de øvrige evalueringer baggrund for Rødkildes udvikling. Skoleevalueringer er ofte lovfastsatte evalueringer og ofte standardiserede evalueringer, som kan anvendes til at benchmarke Rødkilde gymnasium med andre gymnasier. Særligt skoleevalueringerne forelægges bestyrelsen og bruges i deres arbejde med at udvikle Rødkilde.

Følgende evalueringer indgår som en del af kvalitetsarbejdet på skoleniveau.

  • Årlig elevtrivselsundersøgelse (ETU) inden for ministeriets rammer. Resultatet offentliggøres på skolens hjemmeside og følges op af handleplaner på
  • Klasseniveau og skoleniveau. 
  • APV (Arbejdspladsvurdering) og MTU (medarbejdertrivselsundersøgelse) i samarbejde med MIO. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, og der igangsættes derefter en handleplan af MIO på baggrund af evalueringen.
  • Årlig oversigt over skolens resultater (eksamensgennemsnit, gennemførelsesprocent, overgang til videregående uddannelse, løfteevne).
  • Undervisningsmiljøvurdering - elevernes arbejdspladsmiljøvurdering.

Økonomiske nøgletal og elevrelaterede tal som søgetal.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvis formål er at sikre løbende udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer i relation til skolens strategi.