Tilbud til elever med særlige behov på Rødkilde Gymnasium

Enkelte elever, der optages på Rødkilde Gymnasium, har behov for særlig støtte. Det kan være på grund af ordblindhed, eller fordi eleven på grund af sociale eller fysiske udfordringer ikke umiddelbart kan indgå i studie- og uddannelsesmiljøet.

Støtten gives i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer.

Studiestøttetimer

Elever med en diagnosticeret ordblindhed, som har behov for hjælp til læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse, kan af rektor efter indstilling fra læsevejlederen, få bevilget studiestøttetimer i henhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings gældende regler. Indstillingen sker på baggrund af en screening i begyndelsen af grundforløbet eller på baggrund af medfølgende dokumentation ved indmeldelsen.

Studiestøttetimerne afholdes normalt af skolens læsevejleder, som er uddannet til at hjælpe i forbindelse med det strategiske læseforståelsesarbejde i forhold til fagtekster, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Studiestøttetimerne gives i særlige tilfælde f.eks. i fremmedsprog af den pågældende elevs faglærer.

Når en elev er diagnosticeret til at modtage studiestøttetimer, beslutter rektor i henhold til det overordnede regelgrundlag hvorledes, hvornår og af hvem, støtten skal gives. Rektor meddeler eleven afgørelsen og forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år. Der udarbejdes samtidig et særligt skema, som beskriver hvornår og af hvem, støtten gives.

Studiestøttetimerne kan ikke bruges til at udfylde huller fra forudgående skolegang. Det være sig i form af specialundervisning, hvor stoffet gennemgås på nye måder. Studiestøttetimerne må heller ikke anvendes til lektiehjælp.

Antallet af timer for studiestøttetimer for ordblinde er 1-2 timer ugentligt pr. semester. Det skal understreges, at timetallet er vejledende og bevilges på baggrund af en konkret vurdering. Dertil inddrages også elevens faglærere.

Møder eleven ikke op til studiestøttetimerne i henhold til den lagte plan og uden gyldig grund kan rektor uden yderligere varsel fratage eleven retten til studiestøttetimer.

Støttepersontimer

Elever, der har fået diagnosticeret en psykisk sygdom har mulighed for at få tildelt støttepersontimer ud fra indstilling af støttepædagogen, efter de gældende regler udstedt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, til rektor. For at ansøgningen kan blive godkendt i ministeriet, skal der foreligge dokumentation fra fx psykolog eller sygehus. Rektor meddeler afgørelsen til eleven og forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år.

Støttepersontimerne afholdes her på gymnasiet. Støttepædagogen udarbejder et skema, så eleven kan se, hvornår der er planlagt støttepersontimer.

Støttepædagogen kan vejlede og støtte eleven i fx at:

  • Indgå i studie-/uddannelsesmiljøet
  • Indgå i projektarbejde
  • Strukturering af hverdagen
  • Omgås sine medstuderende på en rimelig facon

De vejledende antal støttepersontimer til elever med en psykisk funktionsnedsættelse er på 1-5 timer pr. uge. Det endelige antal støttepersontimer bevilges på baggrund af en konkret vurdering.

Møder eleven ikke op til den aftalte tid med støttepædagogen og uden gyldig grund, kan rektor uden yderligere varsel fratage eleven retten til støttepersonordningen.