Rødkilde Gymnasiums Talentstrategi

Skolens talentstrategi tager udgangspunkt i skolens værdier, som bl.a. er:

 • Arbejdsglæde og engagement
 • En rummelig skole med højt fagligt niveau og kreativitet.
 • Vi vil være en skole for de mange og virke med udgangspunkt i den enkelte.

Talentforståelse

På Rødkilde Gymnasium har vi en mangfoldig talentforståelse. Vi arbejder med alle elevers potentiale og viljefasthed. Elever der viser lyst til at lære hurtigere end deres jævnaldrende gennem en solid arbejdsindsats, definerer vi som talenter. Talenterne tilbydes forskellige konkurrence og fordybelsesaktiviteter, men udfordres også i klasserummet.

Talentudvikling og talentpleje på Rødkilde Gymnasium

Vision: Alle elever på Rødkilde Gymnasium skal udfordres fagligt i forhold til deres niveau. Dette kan både foregå som en del af den normale undervisning og som aktiviteter uden for skolen.

Rødkilde Gymnasium skal have et studiemiljø, hvor alle elever og lærere ved, at det som elev er muligt at blive udfordret fagligt og personligt. Der skal gøres plads til udfordringer i et forpligtende fællesskab, hvor fokus, vedholdenhed, nysgerrighed og mod er centrale kerneværdier.

Talentarbejdet skal give Rødkildes elever indblik i egne kompetencer og styrker, der motiverer dem i hverdagen som gymnasieelev og kan inspirere til mulige karriereveje.

Strategi: Der skal opbygges et studiemiljø på Rødkilde Gymnasium, der tilskynder mangfoldighed i forståelse af talent, og hvor både lærere og elever bidrager positivt og opfordrer til erfaringsudveksling og vidensdeling.

Talentmiljøet opbygges gennem følgende aktiviteter:

 1. Deltagere i talentaktiviteter mødes på tværs og deltagere på eksterne tilbud mødes til “talentfrokost” på skolen 4 gange årligt.
 2. Deltagere i talentaktiviteter benyttes til rekruttering af næste årgang.
 3. Deltagere i talentaktiviteter opfordres til at fortælle om deres oplevelser for deres klasse i et egnet fag eller på tværs af klasser.

Skolens talentvejleder og elever med særlige talenter fortæller om talentaktiviteter og udbyttet igennem skolens informationskanaler internt og eksternt.

Talentvejlederen understøtter elevernes mangfoldige talenter og informerer de relevante lærere om aktiviteter og opfordrer dem til at deltage.

Talentvejlederen faciliterer et talentmiljø på skolen, som skal sikre fællesskab blandt skolens talenter, synlighed og skabe en kultur, som arbejder med “growth mindset” og elevernes viljefasthed. Vi vil målrettet arbejde på at talenterne føler, at deres talent er en del af hverdagen og værdsættes på lige fod med andre egenskaber.

Faglærere udpeger potentielle talenter til at deltage i talentaktiviteter, men arbejder ligeledes med at udfordre disse elever i klasserummet og dagligdagen.

Talenttilbuddene skal varetages af mange fag, og alle fakulteter skal være repræsenteret både som aktiviteter på skolen og ud af huset.

Der skal sikres et overskueligt og lettilgængeligt overblik over talentaktiviteter, deltagere og kontaktpersoner.

Organisering af talentarbejdet

Skolen har mindst en talentvejleder med talentvejlederuddannelse til at organisere talentaktiviteterne.

Opgaver der varetages af talentvejleder:

 • Organiserer planlægningen af Rødkilde Talent (program, lærerbesætning), organiserer tilmelding og kommunikation med eleverne.
 • Fortæller om talentprojekter (bl.a. OL-konkurrencer mv) til eleverne på samlinger og prikker lærerne til, at informere i klasserne ved behov.
 • Står for kommunikation omkring forskellige talentprojekter. Holder sig orienteret om forskellige talentprojekter, der kunne have fremtidig interesse for skolen.
 • Holder sig ajour indenfor talent-udvikling f.eks. gennem deltagelse i konferencer
 • Holder øje med deadlines for tilmelding til forskellige konkurrencer, videreformidler og koordinerer med faglærere om, hvordan de interne konkurrencerunder afvikles (faglærere står for selve tilmeldingen og afvikling).
 • Udtager elever til ATU, Talentprojekter ved Science Talenter og Videnskabsklubben. Talentvejlederen deltager sammen med en repræsentant fra skolens ledelse i repræsentantskabsmøde og diplomoverrækkelse ved ATU og mødes løbende med talenter, der deltager i længerevarende eksterne forløb
 • Kommunikerer med lærere og ledelse ang. udtagelse af elever til talentprojekter. Skolens lærere er forpligtede på at give tilbagemeldinger på talentvejlederens forespørgsler ang. talenter i klasserne.
 • Hjælper elever med tilmelding til øvrige talenttilbud og hjælper med at organisere rejse til talenttilbud samt andre praktiske forhold
 • At give en samlet gennemgang af skolens talenttilbud til lærerne med passende mellemrum, og gøre opmærksom på hvilke elever der er med i hvilke talentprojekter.

Talenttilbud

Rødkilde Gymnasiums talenttilbud overvejes og tilpasses, så vi sikrer, at der er tilbud til alle typer af elever og inden for alle fag. Tilbuddene organiseres derfor udfra nedenstående model, som skal læses på følgende måde:

Den lodrette akse går fra bredde til dybde. Nogle tilbud indeholder flere fag eller arbejder tværfagligt med kompetence udvikling = Bredde. Andre tilbud går i dybden indenfor et enkelt fag og har derfor en anderledes karakter af fag-faglig dybde.

Den vandrette akse går fra interesse til konkurrence. Nogle elever synes, konkurrence er en stor motivation, mens andre foretrække ro til fordybelse og motiveres af ny viden og metoder.