Fastholdelsespolitik

Formål

Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at alle elever som optages på Rødkilde Gymnasium gennemfører uddannelsen på den forventede tid og med et godt resultat. Bag skolens fastholdelsespolitik ligger skolens værdigrundlag, som indeholder følgende væsentlige elementer: ansvar, tolerance, fornyelse, åbenhed og trivsel.

Overgang mellem folkeskole og Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium ser vi en stor udfordring i at lette overgangen fra grundskole til gymnasium, så nystartede elever får en god start på deres ungdomsuddannelse. Ambitionen må være at unødigt frafald som følge af manglende kendskab og/eller forkerte uddannelsesvalg nedbringes, og at omvalg sker hurtigst muligt og senest ved afslutningen af grundforløbet.

Til at understøtte arbejdet for at sikre en glidende overgang fra grundskole til RG har vi følgende indsatsområder:

 • Tidligt kendskab til uddannelsen gennem introduktionskurser og brobygningsforløb
 • Tydeliggørelse af krav og forventninger i gymnasiet inden valg af ungdomsuddannelse gennem orienteringsmøder og orienteringsmaterialer
 • Sikre en god sammenhæng mellem grundskolens lærere og gymnasium
 • Tæt samarbejde med lokale UU-centre (Vejle og Horsens-Hedensted)
 • Introduktion til gymnasiet ved særlige skolestartforløb

Fravær og forsømmelser

Der er mange årsager til, at nogle elever har meget fravær eller forsømmer meget på andre områder. Ofte har eleven behov for hjælp til at overkomme de bagvedliggende problemer. Rødkilde ønsker at hjælpe disse elever så hurtigt og effektivt som muligt – både med støtte, vejledning og præcise krav.

Derfor har vi en fraværs- og forsømmelseshåndtering, der er tydelig med klar ansvarsfordeling, og som er kendt af alle elever og af alle lærere.

Hovedelementerne heri er:

 • en ensartet og konsekvent registrering af alt fravær
 • en hurtig opfølgning med tilbud om hjælp til elever med højt fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver
 • klare og tydelige sanktioner, der tager udgangspunkt i den enkelte elev
 • frivillige/motiverende indsatser

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningens tilrettelæggelse er af afgørende betydning for håndtering af frafald, fravær og gennemførsel. Derfor skal læreren på Rødkilde Gymnasium fremfor udelukkende at være faglig formidler også være leder og coach, som er ansvarlig for en inkluderende klasserumskultur, der stimulerer elevernes fastholdelse og læring.

Opfyldelse af dette overordnede mål betyder, at vi

 • bygger undervisningen på samarbejde og den enkelte elevs aktive deltagelse
 • differentierer undervisningen i forhold til elevernes særlige forudsætninger
 • formulerer klare og tydelige krav til lektier og det skriftlige arbejde
 • skaber et trygt arbejdsklima gennem tillidsskabende elev-lærer relationer
 • tilbyder en varieret, sekvenseret og spændende undervisning med fokus på progressionen i arbejdet

Sociale støttetilbud

En stadig større del af eleverne i gymnasiet kommer med sociale og per­sonlige problemer, der nødvendiggør et supplerende og akut beredskab. For nogle elever er problemerne så store, at de risikerer at falde fra uddannelsen, hvis ikke skolen sætter hurtigt og målrettet ind med faglige og sociale støttetilbud. En stigende andel af eleverne i gymnasiet kommer med psykiske diagnoser, der kræver særlige støttetilbud, for at disse elever kan gennemføre uddannelsen.

På Rødkilde Gymnasium har vi følgende indsatsområder:

 • Intern rådgivning og vejledning
 • Tilbud om intern og ekstern coaching
 • Tilbud om psykologbistand
 • Andre eksterne tilbud

Læsevejledning

Det almene gymnasium er en boglig ungdomsuddannelse, der forudsætter at eleverne er i stand til at kunne tilegne sig viden og anvende og formidle denne. Dette kræver, at eleverne besidder relevante skriftsproglige kompetencer og læsefærdigheder.

Læsevejledningens rolle er at støtte elever med læse-/skrivevanskeligheder og elever med andre funktionsnedsættelser til bedre at kunne opfylde de generelle og fagspecifikke krav til læsning og skrivning, de stilles over for i gymnasiet.

Opfyldelse af dette overordnede mål betyder, at vi:

 • arbejder på at sikre en sammenhæng mellem grundskole og gymnasium for elever med læse-/skrivevanskeligheder og andre funktionsnedsættelser.
 • hurtigt identificerer elever med grundlæggende læse-/skrivevanskeligheder.
 • samarbejder med faglærere og studievejledere om elever med læse-/skrive-vanskeligheder og andre funktionsnedsættelser omkring disse elevers særlige undervisningsbehov.
 • yder og formidler støtte til elever med grundlæggende læse-/skrivevanskelig-heder og andre funktionsnedsættelser.
 • målrettet arbejder på at udvikle elevernes generelle og fagfaglige læsekom-petencer.

Skolemiljøet

Skolemiljøet er af afgørende betydning for elevernes trivsel, motivation og muligheder for at lære og dermed for deres gennemførelse af uddannelsen. Rødkilde Gymnasium skal derfor tilbyde et attraktivt, involverende, inkluderende og understøttende skolemiljø og skal være rammen om et stærkt og udviklende fagligt og socialt fællesskab blandt de unge.

Opfyldelsen af disse mål betyder, at vi:

 • tilskynder til og aktivt understøtter både elevdrevne initiativer, organisationer, foreninger og fællesskaber
 • tilrettelægger organisationen og tilstræber en samarbejdskultur, så den medgennemsigtighed og tilgængelighed tilskynder elevernes organisationer og individuelle elever til at indgå i og påvirke processer og beslutninger på skolen
 • igennem skoleåret tilrettelægger og afholder både tilbagevendende og enkeltståendearrangementer og begivenheder, der samler skolens elever og ansatte om sociale og faglige aktiviteter.
 • har en klart formuleret politik og tilhørende handlingsplaner til forebyggelse og i fornødent omfang til håndtering af mobning

Kvalitet og evalueringssystem

Kvalitetssikringssystemet på Rødkilde Gymnasium skal sikre fortsat skoleudvikling på baggrund af skolens værdier og overordnede opgaver. Dette betyder, at alle sider af skolens liv bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, da vi opfatter det som naturligt at reflektere over praksis, dels fordi det er vigtigt for os, at skolens elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge, dels fordi vi ønsker at give vores elever den bedst tænkelige skoletid på alle fronter, og dermed fastholde dem i deres skolegang.

 1. Undervisningsevaluering
 2. Karaktergivning
 3. Elevtilfredshedsundersøgelse på skoleniveau
 4. Elevtilfredshedsundersøgelse på klasseniveau