Politik om forebyggelse af krænkende adfærd på Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium har vi et ansvarligt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor trivsel og åbenhed prioriteres. Alle vores aktiviteter er baseret på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, både blandt eleverne og de ansatte. Det er således en gensidig forventning mellem såvel elever som medarbejdere.

I denne skrivelse kan der som medarbejder findes hjælp til håndtering af eventuelle krænkende oplevelser samt oplysning om, hvilket ansvar vi hver især har for at forebygge krænkelser. 

Lovgivning på området

Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser beskytter ansatte og skal sikre, at arbejdet er både sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I forhold til chikane på arbejdspladsen står der i bekendtgørelse om arbejdets udførelse i § 9 a: ”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.”

Ligebehandlingsloven skal sikre, at mænd og kvinder i den erhvervsaktive del af befolk-ningen ikke forskelsbehandles. I § 1, stk. 6, står der:

”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”                                                                                                          

Krænkende adfærd     

På Rødkilde Gymnasium accepteres ingen former for krænkende adfærd - det være sig i form af mobning, digital mobning, seksuel chikane, vold, trusler om vold, diskrimination eller andre former for krænkende adfærd, hverken rettet mod elever eller ansatte. 

Krænkende adfærd er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves.

Det er den enkelte persons oplevelse af krænkende handlinger, der står centralt og skal tages alvorligt. Mennesker har forskellige grænser for, hvad vi opfatter som uønsket eller krænkende adfærd. Det, der i situationen opleves som krænkende af den ene part, er det måske ikke for den anden. Derfor forstår og tackler vi en række situationer og omgangs-former forskelligt.                                                                        

For at rammesætte, hvad der kan defineres som uønsket seksuel opmærksomhed, kan følgende definition anvendes.    

”Uønsket seksuel opmærksomhed er enhver uønsket seksuel tilnærmelse eller adfærd, der krænker, ydmyger eller skræmmer en kollega eller den almindelige værdighed på arbejds-pladsen. Det kan fx være uvelkommen berøring, kys, sjofle vittigheder, indirekte eller direkte opfordringer/trusler til seksuelt samkvem, uvelkommen forespørgsel om seksuelle emner eller fremvisning af pornografi. Det kan være face-to-face eller på mail, sms eller andre kanaler”. Kilde: Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og Offentlig Administration.                                                                                

Dialog er et vigtigt værktøj                                  

Uønsket opmærksomhed kan være svær at tale om. Derfor er det centralt at tage fat på emnet i en dialog mellem medarbejdere og ledelse, hvor skolens kultur gennemgås og drøftes for at fastlægge, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone. Denne dialog hører naturligt hjemme i MIO-udvalget, men også i faggrupper og lignende udvalg. Dialogen skal tages jævnligt og systematisk. Det gælder især, hvis der er behov for at ændre omgangsformer og kultur på arbejdspladsen 

Det er naturligt, at du kan blive paf i situationer, du oplever som krænkende, og ikke får sagt fra. Det er her vigtigt, at du ved, at du altid i situationen eller bagefter kan række ud efter hjælp eller sparring.

Sig fra                               

Uønsket adfærd skal blandt andet forebygges ved, at der opbygges en kultur på arbejds-pladsen, hvor det er helt legitimt og nemt at sige fra, hvis man oplever at få overskredet egne grænser eller ser, at en kollega får overskredet sine grænser. I dialogen om den forebyggende indsats skal det stå klart, hvordan og inden for hvilke rammer man kan tale sammen om og håndtere disse situationer.                                                                                                                                         

Roller og ansvar 

Arbejdsgivers ansvar

Ledelsen har ansvaret for at forebygge og håndtere krænkende adfærd på arbejdspladsen og tager alle henvendelser fra medarbejdere, der oplever at have været udsat for krænkende adfærd, alvorligt. Alle henvendelser vil blive afdækket og behandlet med diskretion.        

Den krænkede medarbejder                                                                                  

Ingen medarbejdere på Rødkilde Gymnasium skal føle eller acceptere krænkelser.
Hvis du som medarbejder føler dig krænket, bør du fortælle det til nogen. Du kan enten gå til din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant, din nærmeste leder eller rektor. Uanset hvem du vælger at gå til, vil din henvendelse blive behandlet seriøst og med fuld diskretion. 

Krænkelse fra leder

Ved krænkelse fra en leder skal du tage kontakt til din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsen-tant. Sammen drøfter I sagen og vurderer, hvilke skridt der skal tages. Det vil fx være nærliggende at kontakte din fagforening for bistand og rådgivning.   

Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant

Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten skal sikre, at alle parter i en verserende sag får en fair og ordentlig behandling og spiller en stor og afgørende rolle som initiativtagere til at få sat krænkende adfærd på dagsordenen.

Kolleger

Det er et fælles ansvar at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø. Alle har et medansvar for at sikre en god tone og en ordentlig adfærd, hvor vi griber ind og siger fra, når grænser bliver overskredet. Hvis du ser eller hører om nogen, der er blevet krænket, bør du handle. Tal meget gerne med den krænkede om hændelsen og find ud af, hvad vedkom-mende synes, der skal ske. Du kan også bede vedkommendes leder om at håndtere sagen - det er et ledelsesansvar at stoppe krænkende adfærd.                                                                    

Fasthold fokus på forebyggelse                                               

Dette kan fx ske ved at fastholde fokus på forebyggelse af krænkelser på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, i APV’en, på personalemøder samt på møder i MIO.                                                                                           

MIOs rolle                                                                 

MIO er et naturligt forum at drøfte kulturen og omgangstonen på arbejdspladsen i. MIO udarbejder retningslinjer for, hvem man skal tage kontakt til, hvis man oplever sig krænket eller er vidne til krænkelser. I retningslinjerne skal det også sikres, at der drages omsorg for alle implicerede i krænkelsessager.

Hvad gør jeg, hvis jeg udsættes for uønsket krænkelser?

På Rødkilde Gymnasium ønsker vi at bremse og stoppe uønsket opmærksomhed af enhver slags ansatte imellem, da det er ødelæggende for individet, der udsættes for den uønskede opmærksomhed, og fordi en arbejdsplads skal være et sted, hvor den enkelte kan føle sig fri uden at blive genstand for uønsket opmærksomhed. Krænkelser forhindrer den enkelte i at kunne udføre sit job, men også i at være i psykisk balance som person. Som medarbejder bør man derfor orientere sig i nedenstående punkter for, at vi sammen kan handle på episoderne, når og hvis de opstår og for dermed at kunne sikre, at arbejdsmiljøet forbliver intakt for alle medarbejderne og alle enkeltpersoner:

Ved krænkelse kan du gøre følgende:

 • Sige klart fra – også gerne når der er andre til stede
 • Tal straks med den, som konflikten vedrører
 • Marker over for modparten, at kontakten er uønsket og helst med det samme
 • Tal med kolleger, du stoler på, og tal med venner og familie
 • Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant, så I sammen kan lægge en plan for, hvad der videre skal ske, og hvordan ledelsen skal inddrages.
  • Samtalen er fortrolig og behøver ikke at komme videre, medmindre det ønskes
 • Hold fast i, at du ikke var skyld i den uønskede opmærksomhed
 • Vent ikke med at reagere på problemet, da det dermed ikke bliver løst, men måske tværtimod vokser
 • Det er vigtigt, at man deltager i diskussionen, når krænkelsesemner diskuteres
 • Sørg for at dokumentere hændelserne, fx ved at beskrive situationer på skrift. Gem sms, snaps, mail, screenshots eller lignende.

Der kan søges hjælp uden for Rødkilde hos:

 • Søg eventuelt professionel hjælp – fx gennem egen læge eller kontakt psykologordningen i Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) på tlf. 33 11 30 88 mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 9.00 – 14.30
 • Kontakt eventuelt GL’s sekretariat for råd og sparring ti,l hvordan du kan gribe situationen an på tlf. 3329 0900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elevklager vedrørende krænkelser
 
Hvis du som ansat bliver udsat for klager over at have krænket elever, er det vigtigt, at du omgående kontakter din tillidsrepræsentant eller tager kontakt til din fagforening og evt GL’s sekretariat for at få vurderet grundlaget for klagen, og de nærmere juridiske aspekter i den, og får hjælp til at håndtere processen i klagesagen. Institutionen vil indhente juridisk bistand i konfliktløsningen.