Rektors tilsyn med undervisningen

Rektor har det pædagogiske tilsyn og ansvar for skolens undervisning og eksaminer og skal sikre, at love og bekendtgørelser overholdes.

Rektor er her ansvarlig over for – ikke skolens bestyrelse – men Undervisnings-ministeriet, der er den øverste myndighed på undervisningsområdet.

Elevklager over undervisningen drejer sig normalt om hvorvidt en lærers undervisning og pædagogiske virksomhed lever op til mindstekravene i regelsættet for gymnasiet/hf for at undervisningen kan opfylde kravene.

Det kan ske for selv den bedste og mest samvittighedsfulde lærer at noget går skævt i forholdet til en klasse eller en gruppe/enkelte elever. I langt de fleste tilfælde kommer problemet op i undervisningen på en måde så læreren selv får løst op for det der kan være gået i hårdknude.

Det sker typisk ved de løbende og halvårlige evalueringer, som har en effektiv klageforebyggende virkning.

Men indimellem er der elever der af forskellige årsager ikke føler sig i stand til at tale med deres lærer om et for dem stort problem. De føler sig mere trygge ved at henvende sig til en studievejleder, til en anden lærer eller til rektor.

Det er vigtigt med det samme at slå fast, at en lærer eller studievejleder for en klasse har pligt til at afvise at diskutere en kollegas undervisning.

Man henviser eleverne først til den pågældende lærer, dernæst til rektor hvis eleverne ikke mener en samtale med læreren nytter.

Når elever/forældre klager

Når en eller flere elever beslutter at klage, kan de gøre det skriftligt eller mundtligt til rektor. Rektor spørger altid først om eleven/eleverne har henvendt sig til den pågældende faglærer for at få problemet løst.
Der er typisk ét af nedenstående svar:

  • Nej, vi tør ikke
  • Ja, men det hjælper ikke
  • Eleven/eleverne har ikke forsøgt denne måde at løse problemet på

Rektor spørger altid ind til baggrunden for disse svar, og i langt de fleste tilfælde henvises eleverne til at gå til læreren, og hvis dette ikke hjælper, så må de komme tilbage til rektor med deres problem. Hvis rektor ikke hører mere, anses problemet for løst. Her slutter langt de fleste af klagerne. I nogle tilfælde spørger rektor lidt senere læreren eller eleverne hvad der kom ud af samtalen. 

Skriftlig eller mundtlig klage 

Forvaltningsloven kræver ikke at en klage skal være skriftlig.

En elev/forældre kan på basis af en mundtlig klage derfor godt have status som part i sagen. 

Af bevismæssige grunde skal rektor dog opfordre både forældre og elever til at indgive en klage skriftligt, men afvises dette, har rektor pligt til at notere elevens/forældrenes faktiske oplysninger ned og bruge dette notat som grundlag for partshøringen. 

Ønsker en klagende elev/forældre at være anonym(e), kan de ikke optræde som part, og rektor må vurdere om der er grundlag for at sætte en undersøgelse i gang. 

En klage kan komme til rektor fra elever eller deres forældre. Indtil en elev er myndig, er forældre og elev i juridisk forstand at betragte som én og samme person: Dvs. forældre har ret til at vide og handle og bestemme alt på deres barns vegne.   

Sådan gør du

Der gælder følgende regler for klage over standpunktskarakterer:

Klagen skal være skriftlig.

Klagen skal være sendt til skolen, senest 2 uger efter at eleven/kursisten har modtaget karakteren.

Klagen skal være begrundet og konkret.

Når skolen modtager en klage, så er sagsgangen følgende:

Ledelsen tager stilling til, om klagen skal undersøges nærmere, eller om klagen skal afvises som grundløs

Hvis klagen skal undersøges nærmere, så beder ledelsen den pågældende lærer om skriftligt at svare på klagens indhold. Læreren skal svare inden for 5 dage.

På baggrund af lærerens svar afgør ledelsen, om klagen skal fremmes eller afvises. Beslutningen skal være begrundet og skriftlig og skal sendes til eleven/kursisten, inden for 5 dage efter at svaret er modtaget.

Hvis klagen accepteres, så er der følgende muligheder. Det er ledelsen der beslutter, hvilken mulighed der skal bruges:

Læreren skal lave en ny vurdering af elevens standpunkt.

Der skal foretages en ny vurdering af elevens standpunkt af en anden faglærer, dette kan bl.a. indebære en ny vurderingssamtale.

Ledelsen beslutter på baggrund af sagsbehandlingen at hæve elevens standpunktskarakter.

Hvis eleven/kursisten er utilfreds med skolens behandling af klagen, så har eleven mulighed for at klage over skolen ifølge nødprøvebekendtgørelsen. Klagen skal sendes til skolen, som så skal videresende til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Afgørelser 

Rektor kan på ethvert tidspunkt beslutte, at der skal foretages en afgørelse i sagen, også selv om hverken elever eller forældre forlanger det. I så fald er der kun én person med partsstatus i sagen, nemlig den pågældende lærer.

Rektor vil som pædagogisk ansvarlig have en central rolle i alle sager der vedrører en lærers undervisning.

Rektors afgørelse kan påklages til Undervisningsministeriet. Rektor er klagevejleder.