Naturgeografi

Faget

Hvad er naturgeografi?

 • Hvorfor er der jordskælv i Japan?
 • Hvordan er Alperne dannet?
 • Hvorfor er der olie i Nordsøen?
 • Er global opvarmning skidt?
 • Er der mad nok i verden?
 • Hvorfor er der ikke tsunamier i Danmark?

Naturgeografi omhandler grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår. Faget beskæftiger sig med, hvordan mennesket bruger, ændrer og forvalter naturen.

På B-niveau lægges der større vægt på selvstændighed i problemformuleringerne og stillingtagen til aktuelle teorier og tolkninger af naturgeografiske fænomener. Undervisningen er emneopdelt og tager fat på aktuelle temaer som global opvarmning, energi, jordskælv og vulkanudbrud, u-landsproblemer og globalisering.

Læs læreplanen for 2017 her

For nærmere information om naturgeografi


Undervisningen

Kernestoffet i naturgeografi er:

 • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
 • Klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår
 • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
 • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
 • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
 • Analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale

Arbejdsformerne varierer fra klasseundervisning, par- og gruppearbejde, elevfremlæggelser til mere selvstændige og større projekter. Eksperimentelt arbejde og ekskursioner er en naturlig del af undervisningen.


Eksamen

Naturgeografi C afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af faglæreren.

Opgaven skal indeholde en naturgeografisk problemstilling med almen relevans. Eksamen varer ligesom den forudgående forberedelse 24 minutter, og der må bruges hjælpemidler.

Naturgeografi B afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af faglæreren. Opgaven indeholder en opgavetitel, en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag/materialer af et omfang svarende til 10-15 sider i tilknytning til ét eller flere af de behandlede emner. Eksamen varer 30 minutter. Forberedelsestiden er 24 timer.