Eksamen

Eksamensregler og gode råd

På Rødkilde afholder vi både årsprøver, terminsprøver og selvfølgelig de officielle afsluttende eksamener.

Før hver terminsprøve- og eksamensperiode bliver alle elever på Rødkilde vejledt i, hvordan man skal forholde sig. Der er både gode råd og en gennemgang af de mange regler, der gælder for afholdelse af officielle prøver og eksamener.

Hvert år udgiver vi en vejledning med Eksamensregler og Gode Råd, den finder eleverne i Lectio. Nedenfor findes link til de juridiske regler og vejledninger om eksamen - og om, hvordan vi behandler eventuelle klager over eksamen eller bedømmelsen.

En samlet studentereksamen omfatter 10 afsluttende prøver. For hvert ekstra A-valg du har, forøges antal eksamener med 1. Dvs har du 5 A-fag, har du 11 eksamener osv.....

Heri indgår:

  • Studieretningsprojekt i 3.g
  • Skriftlig eksamen i dansk på A-niveau

Øvrige eksamener udtrækkes af Ministeriet.

Desuden afholdes der i grundforløbet i 1.g intern prøve i Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb. Resultatet af prøverne tælles med i det samlede eksamensresultat.

Ud over prøverne i Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb, skal eleverne i løbet af uddannelsen til i alt mindst 5 interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af skolens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver omfatter skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A eller B-niveau.

Links vedrørende eksamen

  • I læreplanerne til de enkelte fag finder man beskrivelser af, hvordan prøverne afvikles, og man kan finde de særlige regler, der måtte gælde ved prøver i faget.
  • I Eksamensbekendtgørelsen findes de generelle regler for afholdelse af eksamener og prøver
  • I Karakterbekendtgørelsen findes beskrivelser og retningslinjer for anvendelse af karakterskalaen