Formativ evaluering og karaktergivning

På Rødkilde vil vi gerne have, at du lærer så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os, at du løbende får indsigt i din egen læring.

Faglig formativ feedback

Du vil få faglig feedback på dine skriftlige og mundlige præstationer i fagene. Feedbacken vil hjælpe dig til i samarbejde med din lærer at sætte mål for din læring.

Læringsvejledersamtaler

Formålet med den formative feedback og læringsvejledersamtalen, er at gøre dig - som elev - aktiv i egen læringsproces og hjælpe dig med at finde dine styrkesider og udfordringer. Læringsvejledersamtalen handler ikke om et specielt fag, men mere generelt om dine studiekompetencer. I samtalen gør du og din lærer status over din indsats og formulerer mål for den efterfølgende periode.

Karaktergivning

Dine lærere vil i et vist omfang give dig karakterer i dine fag i forbindelse med afvikling af prøver. Du vil også få standpunktskarakterer og årskarakterer i fagene.

En standpunktskarakter viser graden af din opfyldelse af målene i de enkelte fag og gives på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Årskarakterer gives ved skoleårets afslutning.  

Du kan i denne oversigt se, hvornår du møder formativ feedback, læringsvejledersamtaler samt hvornår der gives standpunkts- og årskarakterer i fagene.

Klage over karakter

Man har som kursist/elev ret til at klage over en afsluttende standpunktskarakter, på samme måde som man har til eksamen.

Der gælder følgende regler for klage over standpunktskarakterer:

Klagen skal være skriftlig.

Klagen skal være sendt til skolen, senest 2 uger efter at eleven/kursisten har modtaget karakteren.

Klagen skal være begrundet og konkret.

Når skolen modtager en klage, så er sagsgangen følgende:

Ledelsen tager stilling til, om klagen skal undersøges nærmere, eller om klagen skal afvises som grundløs

Hvis klagen skal undersøges nærmere, så beder ledelsen den pågældende lærer om skriftligt at svare på klagens indhold. Læreren skal svare inden for 5 dage.

På baggrund af lærerens svar afgør ledelsen, om klagen skal fremmes eller afvises. Beslutningen skal være begrundet og skriftlig og skal sendes til eleven/kursisten, inden for 5 dage efter at svaret er modtaget.

Hvis klagen accepteres, så er der følgende muligheder. Det er ledelsen der beslutter, hvilken mulighed der skal bruges:

Læreren skal lave en ny vurdering af elevens/kursistens standpunkt.

Der skal foretages en ny vurdering af elevens/kursistens standpunkt af en anden faglærer, dette kan bl.a. indebære en ny vurderingssamtale.

Ledelsen beslutter på baggrund af sagsbehandlingen at hæve elevens/kursistens standpunktskarakter.

Hvis eleven/kursisten er utilfreds med skolens behandling af klagen, så har eleven/kursisten mulighed for at klage over skolen ifølge nødprøvebekendtgørelsen. Klagen skal sendes til skolen, som så skal videresende til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Klage efter § 21 i nødprøvebekendtgørelsen skal stiles til og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen senest ti kalenderdage, efter at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.