Studieture

I løbet af alle tre år i dit gymnasieforløb vil der være arrangementer, ekskursioner og studieture, du selv skal betale for.

Den største enkeltudgift vil være en længerevarende studietur i 2.g, og vi anbefaler, at du starter opsparingen til studieturen allerede i 1.g. Du vil blive tilbudt en frivillig opsparingsordning i løbet af 1.g.

Generelle regler for studieture/ekskursioner

 • Alle elever skal i løbet af 2.g tilbydes en studietur. Eleverne – eller deres forældre, hvis de endnu ikke er fyldt 18 år – skal skriftligt acceptere tilbuddet på baggrund af en skriftlig orientering om rejsens pris og det foreløbige program inden vinterferien i 2.g. Det er en forudsætning for studieturens afholdelse, at de tilmeldte elever har indbetalt 2.500 kroner inden 15. februar i 1.g. Skulle eleven undervejs blive forhindret i at deltage (på grund af udmeldelse, sygdom eller lignende), vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt uden tilskrivning af renter, men med fradrag af forudbetalinger til rejsearrangører. Indbetalingen sker til en konto, som er oprettet til formålet.
 • Frivillig ordning om opsparing til studietur og studieretningstur
 • Ved alle 2.g-studieture til udlandet indbetaler hver elev et beløb på 50 kroner til skolens rejsefond. Rejsefonden kan efter ansøgning yde økonomisk støtte til omkostningerne ved deltagelse i studieture for særligt økonomisk trængte elever. Ansøgninger til Rejsefonden skal være underbygget med begrundelse og et budget. Ansøgningsfrist 20. januar. Ansøgningsskema.
 • Ingen elever kan ifølge lovgivningen påtvinges rejseudgifter ved ekskursioner ud over 70 kroner til forplejning pr. dag. Såfremt rejseudgifterne overstiger dette beløb pr. dag, er deltagelse ikke obligatorisk
 • Teamet drøfter i 1.g før time- og fagfordelingen studieturstilbuddet. Klassens lærere forventes at blive enige om tilbuddet til eleverne. Eleverne orienteres senest i løbet af vinteren i 1.g.
 • Programmet for studieturen skal altid have et tydeligt fagligt indhold og udarbejdes af lærerne i samarbejde med eleverne.
 • Senest 3 uger før studieturen sendes program, deltagerliste og adresser på rejsestedet til skolens administration.
 • Der skal som hovedregel deltage to lærere på alle studieture/ekskursioner, som varer mere end 1 døgn.
 • Skolens studie- og ordensregler og alkoholregler gælder på studieture/ekskursioner.
 • Teamet har det overordnede ansvar for at de generelle regler følges i klassen.
 • Der må ikke rejses i eksamensperioden. Der må ikke rejses efter jul i 3. g, såfremt det berører andre fag. Dette gælder ikke endagsekskursioner. I særlige tilfælde kan rektor dispensere.
 • Det tilstræbes, at alle klassens/holdets elever deltager i studieturen/ekskursionen. I det tilfælde at en eller flere elever ikke deltager, skal rektor godkende studieturen/ekskursionen.
 • I grundforløbet bør der ikke planlægges studieture/ekskursioner - bortset fra introturen.
 • Alle studieture/ekskursioner skal planlægges under hensyntagen til skolens øvrige aktiviteter. Endagsekskursioner må som udgangspunkt foretages efter behov, dog ikke i første semester i 1.g. 

Priser på studieture/ekskursioner 

Elevbetalingen må for 

 • en 5 dages studietur ikke overstige 5.000 kroner for transport, overnatning incl. morgenmad, obligatoriske udflugter, entreer m.m. Hertil kommer udgifter til rejsefond, rejseforsikring og kost. Koster studieturen mere end det maksimale beløb, skal merprisen finansieres ved indsamling, støtte og lignende.
 • en 2-3 dages studietur ikke overstige 2.500 kroner.
 • en endags ekskursion ikke overstige 250 kroner. Dette gælder også helt korte ekskursioner på ½ dag eller blot nogle timer.

Forældremøde

Forud for 5-dages ekskursionen bliver forældrene indkaldt til et møde, hvor de orienteres om programmet for rejsen og for de regler der gælder – herunder alkoholpolitik og studie- og ordensreglerne.  


Elevbetaling

Eleverne skal indbetale til ekskursionerne i god tid, så de har betalt senest en uge før betalingen forfalder hos rejseselskabet. Depositum skal under alle omstændigheder betales før efterårsferien.


Visum

Ved enkelte 5-dages ekskursioner kræves der VISUM. Lærerne sørger for en samlet visumansøgning.
Elever, der ikke er EU-borgere
Elever, der ikke har et gyldigt pas fra et EU-land, kan deltage i ekskursioner til andre EU-lande uden visum. 


Støttefonden

Støttefonden hjælper som udgangspunkt kun med tilskud til studieturen i 2.g (ansøgningsfrist 20.1.) og sprogekskursionerne i 3.g (ansøgningsfrist 1.6.), og kun til elever, der ikke selv har mulighed for at betale. Ansøgningsskema kan hentes i administrationen og bliver efterfølgende vurderet af rektor. Eleven skal vedlægge dokumentation for manglende betalingsevne. Afhængigt af elevens økonomiske situation kan der ydes hel eller delvis støtte. Støttefondens midler er begrænsede, hvilket kan være afgørende for muligheden for støtte.  


Rejseforsikring til eleverne

Skolen har ikke en forsikring, men mange elever har en rejseforsikring, som er tegnet gennem deres forældres forsikring. Undersøg om du er dækket i tilfælde af tyveri og sygdom. Vær særligt opmærksom på, at det gule/blå sygesikringsbevis ikke gælder hjemtransport, hvis man bliver syg.  


Gult sundhedskort/det blå EU-sygesikringskort

borger.dk findes en beskrivelse af hvad de to kort dækker.