Evalueringsstrategi

Vores kvalitetssystem sikrer via fastlagte procedurer for opstilling af egne mål, arbejdet hermed, evaluering og opfølgning, at vi på Rødkilde Gymnasium har et vedvarende, og for både omverden, elever og ansatte synligt fokus på at udvikle kvaliteten i forhold til elevernes læring, faglighed og trivsel. Systemet følger og lever op til de ministerielle krav https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem

En arbejdsgruppe bestående af både elever, medarbejdere og ledelse følger processerne inklusiv årlig selvevaluering og opfølgningsplan og sikrer ligeledes systemets vedvarende synlighed på skolen. Systemet følger et fast årshjul:

 

 

Systemet er et håndgribeligt værktøj, som elever, medarbejdere og ledelse kender til og kan anvende i det daglige, således at arbejdet med evaluering og dermed forbedring af kvalitet er integreret på alle niveauer på vores skole.

Evalueringsområder. 

Alle deltager løbende i evaluering og dermed arbejdet med udvikling af kvaliteten. Eleverne evaluerer undervisningen, lærerne evaluerer den enkelte elevs faglige niveau og kompetencer og skolen evaluerer elevers og alle medarbejderes trivsel. Nedenstående skema viser hvem, hvad, hvor og hvornår der evalueres i løbet af et skoleår.

Evalueringsstrategi på Rødkilde Gymnasium er forankret i en kvalitetskultur.

På Rødkilde Gymnasium er den bærende tanke i kvalitetsarbejdet, at gymnasiet på alle niveauer skal medtænke evaluering som en naturlig del af alle aktiviteter. Derfor er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at alle dvs. lærere, ledelse, udvalg og elever - løbende evaluerer deres arbejde. 

Evalueringsstrategien på Rødkilde Gymnasium skal sikre fortsat skoleudvikling på baggrund af skolens værdier og overordnede opgaver. Det tilsigtes, at kvalitetsarbejdet ikke blot er et ledelsesværktøj, men i stedet tænkes som en bredt forankret tankegang, der skaber udvikling i hele skolens organisation fra top til bund. Og snarere end blot en evalueringsmodel er der tale om en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som organisation.

Dette betyder, at alle gymnasiets aktører anvender kontinuerlige og systematiske evalueringer, dels fordi det er naturligt at reflektere over praksis, og dels fordi det er vigtigt for os, at Rødkildes elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge. Udgangspunktet for vores evalueringsstrategi refererer til gældende lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017) samt tilpasset Rødkilde Gymnasiums krav og ønsker.

Vi har over en årrække opbygget en evalueringskultur, gennem elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og de individuelle undervisningsevalueringer til glæde for elever, ansatte og organisationen som helhed.

Rødkilde Gymnasiums evalueringer dækker 4 hovedområder, som løbende er i spil og supplerer hinanden i gymnasiets arbejde med kvalitet:

Indsatsevaluering

Indsatsevaluering sker kontinuerligt og desuden løbende gennem kvalitets- og resultatvurderinger af skolens indsatsområder og afholdte aktiviteter. I evalueringsarbejdet på dette niveau inddrages relevante udvalg og/eller aktører.

Til brug for bl.a. indsatsevaluering bruges bl.a. gymnasiets handleplaner, hvor iværksatte indsatser beskrives og evalueres ved skoleårets afslutning. Udover handleplanerne igangsættes konkrete årlige nålestiksevalueringer såsom 3.g'ernes slutevaluering, evaluering af grundforløbet m.v. Der vil desuden fremadrettet blive foretaget en årlig evaluering af ledelsesgruppens arbejde.

Alle indsatsevalueringer drøftes af ledelse og relevante udvalg, som sørger for at lave opfølgning og evt. reviderer eksisterende praksis. Indsatsevalueringer kan desuden fremlægges for bestyrelsen ved behov.

Elevevaluering

Elevevalueringer har elevernes læring som genstandsområde. Allerede ved skolestart i 1.g screener skolens læse- og skrivevejledere elevernes læse- og stavekompetencer. Elever med særlige vanskeligheder tilbydes derefter ekstra støtte. Også i matematik screenes eleverne i 1.g og også her tilbydes faglig støtte til de elever, som måtte have behov for dette.

De 3 år eleverne går på Rødkildes sikres deres faglige udbytte gennem læringssamtaler, formativ feedback, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer. Derved sikres den enkelte elevs bevidstgørelse om styrker, svagheder, fremskridt og arbejde med faglige mål.

Undervisningsevaluering 

På Rødkilde evalueres undervisningen løbende, så elever, lærere og ledelse er opmærksomme på kvalitet og udbytte af undervisningen. Mindst 1 gang pr. semester evalueres undervisningen på alle hold. Underviserne fastsætter selv et tidspunkt, som dog på lærermødet med fordel kan koordineres. I efteråret er det en skriftlige evaluering. Kvalitetssikringsudvalget har udarbejdet en skabelon til undervisningsevaluering, som kan findes på lectio og på ABC´en under det aktuelle skoleår. Evalueringen kan suppleres med egne spørgsmål. I forårssemesteret skal undervisningen på alle hold evalueres mundtligt.

Alle evalueringer sluttes af med en fælles opsamling i klassen/på holdet, hvor lærer og elever i fællesskab aftaler evt. justeringer og ændringer fremadrettet.

Ledelsen overværer undervisning cirka 40 min. hos alle lærere i forbindelse med afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for at kunne danne sig et indtryk af skolens elever og lærere i undervisningen og for at få et indtryk af den pædagogiske status på skolen. Det er den pågældende lærer som får besøg, der som udgangspunkt bestemmer tidspunktet, den pågældende klasse og fokuspunktet. Undervisningsevalueringer indgår som en naturlig del i drøftelser mellem underviser og nærmeste leder.

Det mere konkrete indhold af undervisningen kan aflæses af de udarbejdede studieplaner. Rødkilde Gymnasium bruger administrationssystemet Lectio til visning af studieplaner, så hvis man vil se en konkret studieplan, skal man først finde holdet i Lectio og derpå klikke på linket Undervisningsbeskrivelse. Der er åben til undervisnings beskrivelserne i eksamensperioden.

Skoleevaluering

Skoleevalueringer har skolens uddannelse, den interne organisation og de eksterne relationer som genstandsområde og danner sammen med de øvrige evalueringer baggrund for Rødkildes udvikling. Skoleevalueringer er ofte lovfastsatte evalueringer og ofte standardiserede evalueringer, som kan anvendes til at benchmarke Rødkilde gymnasium med andre gymnasier. Særligt skoleevalueringerne forelægges bestyrelsen og bruges i deres arbejde med at udvikle Rødkilde.

Følgende evalueringer indgår som en del af kvalitetsarbejdet på skoleniveau.

  • Årlig elevtrivselsundersøgelse inden for ministeriets rammer - se nederst. Resultatet offentliggøres på skolens hjemmeside og følges op af handleplaner på klasseniveau, årgangsniveau og skoleniveau. 
  • APV (Arbejdspladsvurdering) og MTU (medarbejdertrivselsundersøgelse) i samarbejde med MIO. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, og der igangsættes derefter en handleplan af MIO på baggrund af evalueringen.
  • Årlig oversigt over skolens resultater (eksamensgennemsnit, gennemførelsesprocent, overgang til videregående uddannelse, løfteevne).
  • Undervisningsmiljøvurdering - elevernes arbejdspladsmiljøvurdering.

Økonomiske nøgletal og elevrelaterede tal som søgetal.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvis formål er at sikre løbende udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer i relation til skolens strategi.

Elevtilfredshedsundersøgelse

Eleverne gennemførte i November/December 2022 ETU.

Resultaterne for ETU'en viser, at eleverne trives rigtig godt på Rødkilde Gymnasium – elevernes trivsel er således på eller over niveau ift. landsgennemsnittet på såvel den samlede trivsel som for de enkelte trivselsindikatorer; faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer, samt mobning.

Vi er naturligvis meget glade for resultatet og for, at eleverne trives på Rødkilde Gymnasium. Det motiverer os til fortsat at arbejde med eleverne om deres trivsel i det daglige – i såvel undervisningen som i alt det rundt om undervisningen.

Nedenfor ses udvalgte tal – til de interesserede kan yderligere tal findes på www.uddannelsesstatistik.dk.

 

 

Handleplaner knyttet til Rødkildes strategi 2019-2022