Regler på Rødkilde


Formålet med studie- og ordensregelsættet

Studie- og ordensreglerne ved Rødkilde Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende aktiviteter på skolen samt at bidrage til at skabe et godt og trygt under­visnings- og læringsmiljø for eleverne.

Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone, og de skal dermed medvirke til at fremme skolens værdigrundlag.

I dette værdigrundlag fremhæves nedenstående værdier:

Ansvar, som betyder, at vi respekterer fælles beslutninger og skolens regler, og at vi påvirker skolens udvikling gennem deltagelse i f.eks. råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Tolerance, som betyder, at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger og elever at kende og til at dyrke fællesskabet.

Fornyelse, som betyder, at vi sætter ambitiøse mål både særfagligt, fællesfagligt og pædagogisk. Det betyder også, at vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling for alle, at vi hilser nye ideer og initiativer velkommen og bidrager med konstruktiv sparring og støtte til implementering. At vi ønsker at orientere vores uddannelse mod omverdenens krav - både arbejdsmarkedet og andre uddannelsesinstitutioner.

Åbenhed, som betyder, at vi arbejder med en åben og gennemskuelig kommunikation både horisontalt og vertikalt i organisationen, at vi opdyrker og vedligeholder kontakter ud af huset regionalt, nationalt og internationalt. Også at vi prioriterer samarbejdet med folkeskoler og de videregående uddannelser.

Trivsel, som betyder, at vi alle bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et attraktivt elevmiljø i tilknytning til og udenfor undervisningstiden.


Orienteringsproceduren

Eleverne orienteres om reglerne, baggrunden for dem og formålet med dem, og om konse­kvenserne, hvis reglerne ikke overholdes.

Dette sker som led i introduktionsforløbet, og herudover skriftligt på skolens hjemmeside. Eleverne informeres om, at det i øvrigt er deres pligt at holde sig orienteret om reglerne.


Om studie- og ordensregler

Regelsættet er opdelt i hhv. studie- og ordensregler.

Studiereglerne - pkt. 2 - omfatter regler og procedurer i tilknytning til elevernes fremmø­de og deltagelse i den daglige undervisning, ekskursioner, studieture m.v. Studiereglerne præciserer endvidere bestemmelser for fravær og beskriver sanktioner i for­bindelse med elevfravær og elevers manglende deltagelse i undervisningen.

Ordensreglerne - pkt. 3 - omfatter elevadfærd af mere generel karakter (fx i forhold til skolens fysiske miljø), beskriver en række procedurer i klasserummet, og de definerer de mere overordnede rammer for elevadfærd m.v. under studieture og ekskursioner.


Studieregler for Rødkilde Gymnasium

Skoledagen

Skoledagen er normalt mellem kl. 8.00 og 15.25.

Frivillige aktiviteter samt visse øvelser og arbejde med gruppeprojekter m.v. kan ligge uden for dette tidsrum.

Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver kan eleven blive bedt om at møde til obligatorisk skrivning f.eks. om lørdagen eller efter kl. 15.25.

Skolen kan med dags varsel placere undervisningstid i tidsrummet 8.00-15.25. Eleverne kan således ikke påregne at have erhvervsarbejde, fritidsaktiviteter m.v. før efter kl. 15.25.

Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen.

Oplysningerne herom offentliggøres i "Lectio", og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger.

Den daglige undervisning

Eleverne skal være til stede, være forberedte og deltage aktivt i undervisningen; de skal deltage i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. 

Eleverne skal aflevere opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet. 

Endvidere skal eleverne deltage i interne prøver som fx årsprøver, gruppe- og pro­jektarbejde, virtuel undervisning, og de skal deltage i fællestimer, fællesmøder, introforløb, ekskursioner og andre aktiviteter, som de indkaldes til af skolen. 

I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglære­ren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse) der gælder for opfyldelsen af mødepligten.

For det skriftlige arbejde gælder, at opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Hvis det ikke sker, kan læreren i særlige tilfælde angive en ny frist. Afleveres besvarelsen ikke på dette tidspunkt, betragtes den som ikke afleveret.

Lektier

Lektier meddeles i Lectio under de enkelte lektioner. Af hensyn til elever, som ikke har netadgang fra hjemmet, og for at sikre eleverne rimelige arbejdsforhold, skal lektier og evt. tilhørende elektroniske dokumenter være gjort tilgængelige i Lectio senest ved afslutningen af den forudgående skoledag (kl. 15.20). Det vil eksempelvis for lektier til en mandag sige senest fredag kl. 15.30.

Mødepligt og forsømmelser

Alle forsømmelser, uanset årsag, registreres, herunder for sent fremmøde og op­gaver, der ikke afleveres rettidigt.

I hver lektion registreres fremmøde/fravær.

Forsømmelsesregistreringerne er tilgængelige i "Lectio", og eleverne har således mulighed for selv at kontrollere registreringerne.

Studievejlederne har i samarbejde med teamkoordinatorerne og ledelsen ansvaret for, at elevernes fravær kontrolleres og sørger for om nødvendigt for at iværksætte initiativer over for den en­kelte elev. Dette samarbejde sker i henhold til en særligt fastlagt procedure. 

Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kon­takte den pågældende lærer.

I umiddelbar forlængelse af fraværet skal eleven udfylde "Årsag til fravær" i "Lec­tio".

Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, om der skal iværksættes én eller flere sanktioner over for den pågældende elev. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og dermed indstilles eleven til prøve i alle fag. Se nedenfor under "Yderligere sanktioner".

I ledelsens vurdering indgår også en bedømmelse af, om eleven har indhentet det forsømte.

Skolens behandling af forsømmelser

Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer med advarsler / sanktioner.

Advarsel – mundtlig og skriftlig

Mundtlig  advarsel

Så snart studievejlederen bliver bekendt med et forsømmelsesproblem – enten på baggrund af en henvendelse fra teamet eller på baggrund af de løbende fraværsregistreringer - skal han/hun indkalde eleven til en samtale.

Studievejlederen orienterer eleven om omfanget af forsømmelserne og eleven får samtidig en påmindelse om at få bragt forsømmelserne ned. Da det er første gang, studievejlederen taler med eleven om forsømmelser orienteres eleven endvidere om konsekvenserne af fortsatte forsømmelser. Eleven får udleveret en kopi af studie- og ordensreglerne. Eleven kvitterer ved sin underskrift.

Studievejlederen udsteder den mundtlige advarsel og foretager registrering i Lectio.

Skriftlig advarsel

Fortsætter en elev med at forsømme efter den mundtlige advarsel tildeles eleven en skriftlig advarsel af rektor, på baggrund af en indstilling fra studievejlederen. Advarslen er en meget alvorlig påmindelse om at eleven skal bringe forsømmelserne ned.

Advarslen gives på baggrund faktuelle oplysninger – den objektive registrering af fravær fra undervisning og manglende afleveringer.

I særlige tilfælde kan der blive taget hensyn til forhold som sygdom o.lign. Især når det skønnes at eleven har indhentet det forsømte ved ekstraundervisning eller på anden vis.

Advarslen skal underskrives af eleven og af forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år.

Yderligere sanktioner

Hvis en elev til trods for skriftlig advarsel ikke forbedrer sit fremmøde, kan rektor beslutte, at eleven overføres til eksamen på særlige vilkår. Særlige vilkår vil sige, at man aflægger prøve i alle fag, der afsluttes det pågældende år - altså også efter 1. og 2.g. Hvis en elev, der er overført til særlige vilkår fortsat tilsidesætter mødepligtreglerne væsentligt, kan rektor bestemme, at eleven mister retten til at følge undervisningen og retten til SU. Dette kan ske helt frem til sidste skoledag.

Eleven har herefter mulighed for at aflægge eksamen som selvstuderende mod betaling.

Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om sanktionen blive sendt til forældrene.

Andre bestemmelser

Overførsel

Registrerede fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det andet.

Elever, som har fået en advarsel vil blive fulgt særlig tæt i det efterføl­gende skoleår og kan få en skriftlig advarsel uden en forudgående samtale.

Fravær i faget idræt

For elever med fuldstændig fritagelse, dvs. elever, som slet ikke har deltaget i idrætsundervisningen gælder: 

 • at der ikke gives standpunkts eller årskarakterer i idræt C
 • at eleven i stedet for idræt C have et eller flere valgfag. 


For elever med delvis fritagelse for idræt (med en skåne-erklæring) gælder: 

 • at eleven efter lægens anbefaling i en veldefineret periode delvis fritages for deltagelse (man kan f.eks. godt bevæge sig til musik eller styrketræne med en forstuvet finger). Eleven møder til alle lektioner omklædt og deltager helt eller delvist i et nærmere aftalt omfang i den praktiske del af undervisningen.

For elever med fritagelseserklæring for deltagelse i idræt gælder: 

 • at fritagelsen typisk vil omfatte fritagelse i praktisk idrætsundervisning i et antal uger eller måneder
 • at skolen foretager en konkret vurdering af om og i givet fald i hvor høj grad, eleven skal være til stede i timerne for at opfylde læreplanens teoretiske mål. 

Standpunkts- og afsluttende standpunktskarakter gives til elever med skåneerklæring eller fritagelseserklæring, såfremt eleven efter skolens konkrete vurdering har opfyldt fagets mål gennem deltagelse i tilstrækkeligt omfang i undervisningen. Kan der ikke gives en karakter, markeres dette ved to streger og en bemærkning om fritagelse med lægelig dokumentation.

Udelukkelse

Elever kan i særlige tilfælde (blandt andet ved overtrædelse af ordensreglerne) blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (herunder studieture og/eller ekskursioner). Udelukkelse registreres som fravær.

Regler og foranstaltninger i forbindelse med elevsygdom af flere dages varighed

Hvis en elev planlægger længere tids fravær pga. behandling, sygehus ophold m.v., giver eleven meddelelse herom i Lectio og giver skolen besked gennem studievejlederen.

Eleven har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den un­dervisning, som vedkommende går glip af ved sygefraværet.

Hvis sygefraværet varer mere end 5 skoledage, kontakter eleven eller en pårørende skolen, normalt studievejlederen, for samtale om et skøn for varigheden af sygefraværet.

Ved denne kontakt aftales håndtering af sygefraværet (hvorvidt der skal gøres noget ekstra, om skolen skal sende materiale m.v.)


Ved en længerevarende sygdomsperiode vil der blive foretaget flg.:

 • Et skøn over, hvorvidt eleven har mulighed for at genoptage sin skolegang - samt udarbejdet en plan herfor.
 • Hvis eleven ikke kan fortsætte det pågældende skoleår, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin pr. næste 1.8


Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver oprettes af lærerne i "Lectio". I forbindelse med oprettelsen af en skriftlig opgave anføres afleveringsfri­sten.

Hvis en opgave ikke afleveres rettidigt, markeres dette af læreren i "Lec­tio".

For sent afleverede opgaver og ikke afleverede opgaver indgår i rektors vurdering af elevernes forsømmelser - herunder eventuelle sanktioner.

Skolen kan kræve, at en opgave afleveres elektronisk og i et bestemt filformat, ligesom skolen kan kræve, at en opgave afleveres ud printet på papir.

Forud for hvert standpunkt følger studievejlederen op på manglende opgaver og eventuelle sanktioner iværksættes.

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgave besvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig.

Det opfattes også som snyd, hvis en elev afleverer oversættelsesopgaver, der er udarbejdet med brug af oversættelsesprogrammer, som kan oversætte hele sæt­ninger og/eller hele tekster.

Hvis en elev har snydt med en skriftlig opgave, da gælder følgende:

 • at eleven indkaldes til en samtale med rektor
 • at eleven får en advarsel
 • at besvarelsen registreres som ikke afleveret
 • at eleven skal udarbejde og aflevere en ny opgave.

Gribes eleven i snyderi for anden gang, skal eleven normalt aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. Eleven aflægger således eksamen på særlige eksamensvilkår.

Bliver der konstateret snyderi i forbindelse med dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven, synopsis opgaver, andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig.

Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får lejlighed til at besvare en ny opgave.

Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den på­gældende eksamensaktivitet.


Eksamen, terminsprøver og årsprøver

Overordnede regler

Eleven har pligt til at sætte sig ind i såvel de ministerielle regler, som Rødkildes lokale regler for eksamen. Der orienteres om reglerne ved en eksamensorientering forud for eksamens-periodens begyndelse. Eleven har pligt til at deltage i eksamensorienteringen.

Eleven har pligt til at holde skolen orienteret om særlig adresse og telefonnummer i eksamens-tiden. 

Elevens personlige eksamensplan med datoer og tidspunkter er fra tidspunktet for eksamens-planens offentliggørelse tilgængelig på skolens elektroniske skemaplatform (Lectio), og eleven er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om eksamensfag, - datoer og -tidspunkter. 

Eleven har ved skriftlige eksamener mødepligt 15 minutter før prøvens start. Dette omfatter, at computer og andre hjælpemidler skal være installeret og testet. 

Eleven skal til mundtlige eksamener møde mindst en eksaminationstid før det planlagte tidspunkt for egen eksamination. 

Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, hvilket kan indebære, at man kommer op før eller senere end det tidspunkt, der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt. 


Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver

Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon. Eleven skal desuden samme dag eller hurtigst muligt fremskaffe en lægeerklæring. Lægeerklæringen afleveres på skolens kontor. Lægeerklæringen betales af eleven. 

Hvis der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen - ellers i sygeeksamensterminen. Når skolen har modtaget en lægeerklæring, tilmeldes eleven automatisk til sygeeksamen. 

Oprykning til næste klasse

En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af, at eleven har deltaget i alle skolens interne prøver, og at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervis­ningen.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens opnåede gen­nemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte under­visningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor.


Regler for anvendelse af computere på skolen

Personlige adgangskoder, der giver adgang til Rødkilde Gymnasiums netværk, servere eller andre IT ydelser, er netop personlige og må ikke deles med andre.

Brug af skolens netværk og andre it-ydelser skal ske inden for lovens rammer. 

Fildeling af materiale, som er beskyttet af regler og love om ophavsret eller copyright må ikke forekomme. Der må ikke bruges fildelingsprogrammer såsom eksempelvis Bittorrent, eDonkey, Kazaa, Bearshare, Limewire og lign. på skoles net.

Man må ikke tvinge sig adgang til andre personers eller organisationers netværk eller computere (hacking). 

Hvor det ikke eksplicit er tilladt, er det ikke tilladt at skjule sin identitet på nettet, som f.eks. bruge en anden brugers brugernavn eller adgangskode. 

Det er ikke tilladt at gemme eller installere software eller materiale, der ikke er relevant for undervisningen eller er ulovligt, på skolens computere. 

Det er ikke tilladt at give andre adgang til den software skolen har indkøbt til elever og lærer. F.eks. er det ikke tilladt at give softwaren videre til familie, venner eller bekendte, uploade softwaren på en filserver eller gemme softwaren på et flytbart medie såsom en USB pen eller en ekstern harddisk.

Det er ikke tilladt at ændre på opsætningen på skolens computere eller udøve hærværk på skolens IT-udstyr.

Man skal have et fungerende antivirus program på sin pc, når man anvender skolens netværk.

Mobning over elektroniske medier tolereres ikke.

Konsekvenser ved overtrædelse af skolens regler for anvendelse af computere, netværk og andet elektronisk udstyr

Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner fra skolens side og i grovere tilfælde til politianmeldelse. 

Sanktioner kan ske i form af en skriftlig eller mundtlig advarsel eller ved bortvisning fra skolen.

Ved overtrædelse udsætter man sig for følgende:

 • Retten til at anvende computere på skolen kan inddrages eller be­grænses.
 • Ulovlige handlinger foretaget ved brug af computere og netværk kan efter politianmeldelse udløse bøde eller i særligt grove tilfælde fængselsstraf.

Et evt. erstatningsansvaret knyttet til ulovlige handlinger påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den pågældende handling.

Elevers betaling af visse undervisningsmidler

Eleverne kan betale for undervisningsmidler for op til i alt 2.500 kr. for hele gymnasieforløbet.

Elevers lån af undervisningsmidler

Bøger og undervisningsmidler udlånes på følgende vilkår:

 • alle lån af undervisningsmidler registreres på navn
 • der må ikke skrives i lånte bøger
 • alle lånte bøger og materialer skal afleveres på forlangende i løbet af skoleåret eller ved et skoleårs afslutning
 • ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal erstattes til priser, som skolen fastsætter på grundlag af skolens omkostning til genanskaffelse
 • afleveres/erstattes de lånte bøger ikke efter hjemkaldelse og rykkerprocedure, overdrages inddrivelsen til Skat.

Ordensregler for Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium lægges der vægt på, at der er en god om­gangstone og omgangsform.

Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift. Eksempelvis skal 3g's blå bøger og skolebladet VIM udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre ansatte føler sig hængt ud.

Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret.

Det forventes, at alle behandler bygninger og inventar ordentligt og i det hele taget overholder skolens ordensregler.

Alle ansatte er i det daglige opmærksomme på, at skolen holdes i or­dentlig stand, og skrider ind, hvor dette ikke er tilfældet. 

Eleverne er forpligtede på at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne skal overholdes.

Støjende adfærd accepteres ikke.

Al adfærd skal ske under hensyntagen til, at man færdes på et under­visningssted.

På gangene skal al adfærd tage hensyn til undervisningen i klasseloka­lerne, f.eks. skal gruppearbejde foregå i ro. 

I de åbne studieområder skal der ligeledes tages hensyn til arbejdsroen. 

Parkering: Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse og følger i øvrigt gældende anvisninger og regler for parkering på Rødkilde Gymnasiums område. 

Klasseværelserne: Efter hver lektion skal eleverne inden de forla­der lokalet rydde op efter sig.

Læreren forlader normalt lokalet som den sidste og påser, at lokalet er ryddeligt og tavlen gjort ren.

Rygning: Rygning er forbudt på skolens område, herunder tilgrænsende beplantede arealer inkl. stier og tilkørselsvejen fra Rødkildevej.

Rygning er ikke tilladt langs Rødkildevej og Ved Bølgen. 

Rygning er tilladt på stien bag skolens materialgård syd for skolen. 

Det henstilles, at rygeområdet begrænses til den del af stien, der grænser op til parkeringspladsen, hvor der er opstillet affaldskummer.

Fællesmøderne planlægges og afvikles af et udvalg i samar­bejde med ledelsen, en lærerrepræsentant udpeget af ledelsen og elevrådet eller elever udpeget af elevrådet.

Udvalget formulerer et regelsæt (tidsramme og indhold), som alle klas­ser og elever forpligter sig til at overholde. 

Af regelsættet fremgår det, at intet fællesmøde må virke unødigt provokerende og stødende på enkeltpersoner og/eller grupper.

Alkohol og euforiserende stoffer: Det er kun tilladt at nyde alkohol på skolen eller skolens område i for­bindelse med caféer eller fester. 

Indtagelse eller besiddelse af euforise­rende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning.


Andre bestemmelser

Eleverne har pligt til at optræde anstændigt og sømmeligt både i og uden for undervisningen. Reglen gælder i forbindelse med alle skolerelaterede arrangementer som fx. hytteture og ekskursioner.

Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning.

Det er ikke tilladt at foretage billed- eller lydoptagelse på skolen, med mindre det indgår som et led i undervisningen eller i forbindelse med øvrige skolearrangementer.

Skolens ledelse kan efter en konkret vurdering dispensere fra denne regel.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindeli­ge regler om erstatning.

Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom - eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når eleverne er på faglige ekskursioner, studieture o. lign.

Hvis en elev udøver tyveri på skolen, vold (i eller uden for skolen) eller anden form for kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Rektor træffer efter samtale med eleven beslutning om, hvorvidt eleven skal udmeldes.

Overtrædelse af skolens ordensregler kan i grove tilfælde medføre bortvisning og behandles i øvrigt i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om studie- og ordens­regler i de gymnasiale uddannelser § 7".


Betalingsfrister og indkrævning

Udmeldte frister for indbetalinger til skolen skal overholdes. Sker dette ikke, kan skolen efter at have fremsendt en rykker foretage inddrivelse af det skyldige beløb via Skat.


Ordensregler for ekskursioner

Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rødkilde Gymnasiums or­densregler.

Hver enkelt elev rejser på eget ansvar.

Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekte­rer hotellets husorden.

Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansat­te m.v., ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende, og at man i det hele taget udviser en normal og socialt acceptabel adfærd.

Ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en an­den lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag.

Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning.

Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beske­dent omfang (maksimalt 2-3 genstande), fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed og i alle tilfælde efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.

Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter.

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er for­budt.

Uden for det skemalagte program færdes eleverne på eget ansvar.

Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, fx. ved gruppeprojekter.

Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst tre sammen.

Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel / de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Hjemmet opfordres til at sikre sig, at eleven er dækket af hjemmets ulykkes-, rejsegods, ansvars- og evt. sygeforsikring. Dækningsomfanget for de gule og blå sygesikringskort kan findes på www.borger.dk.

Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere, med ud­gangspunkt i forhold som knytter sig til den konkrete ekskursion, og de betin­gelser, denne ekskursion sætter, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd m.v.

Ordensreglerne for ekskursioner og lærernes regler og anvisninger i øv­rigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler i dette regelsæt.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning.

Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure:

 • skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder
 • eleven udstyres for egen regning med en billet til Vejle
 • uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager

Forud for ekskursionen gennemgås reglerne i fællesskab mellem de deltagende lærere og elever, således at reglerne står klart for eleverne.

Eleverne bekræfter med deres underskrift på Rødkildes ekskursionserklæring, at de er bekendt med reglerne, herunder at de ved overtrædelse af reglerne kan hjemsendes for egen regning og uden ledsager.

For elever, der ikke er fyldt 18 år, skal forældrene skrive under.

Klage

Elever - og hvis eleven er under 18 år forældrene - kan klage til Ministeriet for Børn og Undervisning over rektors afgørelse mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse.

Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor.

Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Ministeriet for børn og undervisning.


Lovgivning, ikrafttræden m.v.

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser" BEK nr. 1222 af 04/12/2006.* * * *

Rødkilde Gymnasium, juli 2013


Bilag 1   
Fredagscafé på Rødkilde Gymnasium

Formelle og praktiske rammer

Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige café-arrangementer, hvor skolen stiller lokaler m.v. til rådighed.

I fredagscaféen kan eleverne sidde og hygge sig i kantineom­rådet i perioden 14.05- 16.00 på udvalgte fredage.

Det er tilladt eleverne at drikke en eller to genstande under arrangementet.  Der sælges ikke spiritus ved fredagscaféerne.

Det betyder, at fredagscafeen ikke er en fest, og at fredagscafeen heller ikke skal lægge op til fest, og det betyder, at det ikke et tilladt at drikke sig beruset til freddagscafeen.

Fredagscaféen afvikles normalt i kantinen.

Ansvar m.v.

Fredagscaféudvalget har ansvaret for plan­lægning og afvikling af café-arrangementerne.

Skolens ledelse eller en af skolen udpeget lærer og skolens tekniske leder samarbejder med fredagscaféudvalget vedr. planlægning, afvikling og evaluering af arrangementerne.

Skolen kan, efter behov, udpege yderligere et antal lærere til at være behjælpelige med, at fredagscaféen forløber godt.

I udgangspunktet har fredagscaféudvalget det praktiske ansvar for caféarrangementerne på skolen. Dette betyder, at man som medlem af fredagscaféudvalget påtager sig ansvaret for, at arrange­menterne forløber i overensstemmelse med skolens ordensregler, og at de i det hele taget af­vikles på en sådan måde, at alle deltagere har en god eftermiddag.

Konkret betyder dette ansvar, at man som udvalgsmedlemmer er "på arbejde", når der afholdes fredagscafé.

Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med fredagscaféudvalget en ansvars- og opgavefordeling for caféerne. 

Medlemmerne af udvalget har følgende overordnede forpligtelser og ansvar: 

 • ansvaret for, hvad der sker under arrangementet
 • medvirker til, at arrangementet forløber på en acceptabel måde, og skal gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet
 • ansvar for, at der ikke serveres øl for personer, som udviser beruset adfærd

Såfremt et eller flere medlemmer af Fredagscaféudval­get ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget.


Bilag 2  
Mimerfester

Formelle og praktiske rammer

Der afholdes 4 årlige fester, hvor skolen stiller lokaler m.v. til rådighed for eleverne til afholdel­se af mimer fest for skolens elever.

Blandt eleverne vælges et Mimerudvalg, som over for skolen har ansvaret for planlægning og af­vikling af festerne.

Festudvalget vælger 2 a 3 personer, som repræsenterer udvalget udadtil - fx i forhold til sko­lens ledelse, teknisk leder m.v.

Ansvar m.v.

De elever, som lader sig vælge til Mimerudvalget, forpligter sig til at påtage sig det praktiske ansvar for mimerfesterne på skolen.

Dette betyder, at man som medlem af skolens festudvalg påtager sig ansvaret for, at festerne forløber i overensstemmelse med skolens ordensregler, og at de i det hele taget afvikles på en sådan måde, at alle deltagere har en god aften.

Konkret betyder dette ansvar, at man som festudvalgsmedlem er "på arbejde" og dermed naturligvis ædru, når der afholdes fest.

Det tekniske personale, administration, lærere og forældrerepræsentanter er behjælpelige med praktiske spørgsmål og konkrete arbejdsopgaver efter aftale med Mimerudvalget.

Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med Mimerudvalget en ansvars- og opgavefordeling for festerne.

Medlemmerne af Mimer har følgende overordnede forpligtelser og ansvar: 

 • ansvaret for, hvad der sker under festen
 • medvirker til, at festen forløber på en acceptabel måde, og skal gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet
 • ansvar for, at der ikke serveres øl for personer, som udviser beruset adfærd

Såfremt et eller flere medlemmer af Mimerudval­get ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget.

 

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik