Er du ordblind ?

Inden du starter på Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium kan du få hjælpemidler og støtte gennem SPS-ordningen. Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at skrive i ansøgningen til gymnasiet, at du er testet ordblind. Husk at vedlægge testen. Du kan finde din test på www.borgerservice.dk eller ved at henvende dig til den skole, hvor du blev testet. Rødkilde Gymnasium kontakter dig inden sommerferien, så vi kan søge om hjælpemidler umiddelbart efter, du er startet på skolen.

Har du mistanke om, at du er ordblind, kan læsevejlederne guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af den nationale ordblindetest. Når I har afklaret, om du har behov for hjælpemidler og støtte, ansøger læsevejlederne om at få bevilliget dette.

Når hjælpemidlerne er bevilliget, får du besked via din e-boks. Derefter får du hjælpemidlerne udleveret. Denne proces skal gerne sættes i gang så tidligt som muligt, så hvis du har mistanke om, at du er ordblind, skal du kontakte læsevejlederne i de første uger efter skolestart.

Det kan også være, at læsevejlederne kontakter dig efter den obligatoriske læse- og stavescreening, der gennemføres på alle 1.g-elever i august måned.

Støtteformer

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe dig med at komme igennem en uddannelse på lige vilkår med andre elever.

Du modtager typisk en programpakke til installation på din egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser dine tekster op på computeren og hjælper dig med at stave ved at foreslå ord, når du skriver.

Programpakken kan både installeres på PC og MacBook. Fra januar 2023 indeholder pakken programmet IntoWords.

Hvis du ikke selv har en computer, hvor du kan installere hjælpeprogrammerne, kan du få bevilliget en it-startpakke. Det er en PC, der allerede har programmerne installeret.

Du får instruktion af de SPS-ansvarlige på skolen, når du skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken.

Hjælpemidlerne er et udlån

Når du får udleveret hjælpemidlerne, skal du skrive under på en udlånserklæring. Når du afslutter din uddannelse, skal du aflevere hjælpemidlerne på kontoret.

Problemer med it-hjælpemidlerne

Hvis dine it-hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, skal du kontakte Annemette Winther Lauritzen på kontoret eller finde en af læsevejlederne.

Studiestøttetimer

Du kan have behov for støtte til at arbejde med strategisk læseforståelse, til at skrive opgaver og til forberedelse til eksamen. Hvis det er tilfældet, kan du få bevilliget studiestøttetimer.

Læsevejlederen søger – i samråd med dig – om studiestøtte, således at du kan få individuel hjælp til at udvikle dine læse- og skriveteknikker – samt at tilrettelægge dine skriftlige opgaver. Studiestøtten tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, du arbejder med.

Du mødes med læsevejlederen en-til-en i 60 minutter. Læsevejlederen yder faglig sparring og vejledning, der hjælper dig med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at du ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

Elementer i studiestøtten

Studiestøttetimer kan for eksempel bruges til: 

  • Strategisk arbejde med læseforståelse i forhold til fagtekster (det vil sige støtte til at finde nøgleord eller aktivere baggrundsviden).
  • Arbejde med opgaveskrivning og i den forbindelse strukturering af det faglige indhold og bearbejdning af tekstens sproglige udformning.

Eksamensforberedelse

Studiestøttetimer kan ikke bruges til at udfylde huller fra din skolegang. Det betyder, at timerne for eksempel ikke er til specialundervisning eller ekstra undervisning, hvor stof, der indgår i den almindelige undervisning, bliver gentaget eller gennemgået på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp eller til gennemgang og resumering af tekster, som du ikke selv har læst. Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning. Inden der kan ansøges om studiestøtten, bliver du indkaldt til et møde med læsevejlederen, hvor du blandt andet bliver spurgt om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse. 

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen.

Inden du taler med læsevejlederen, kan du derfor tænke over:

  • Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • Hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • Hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Eksamen og studiematerialer

Eksamen skal afspejle studiehverdagen, og de støtteformer, som du har modtaget og benyttet dig af til daglig, bør derfor være tilgængelige under eksamen. Vi giver som udgangspunkt kun støtte til eksamen til elever, som i forvejen modtager SPS, og du skal i den forbindelse udfylde en ansøgningsblanket, som du kan hente hos læsevejlederne eller på kontoret.

Hvor kan du finde os?

Du finder læsevejlederne i lokale K08.

Uden for træffetid kan du skrive til os på:

Christina Beck Nielsen (læsevejleder, tysk- og engelsklærer) - cn@roedkilde-gym.dk

Britta Vandet Gundtoft (læsevejleder, dansk- og engelsklærer) - bv@roedkilde-gym.dk

 

Annemette Winther Lauritzen (SPS-ansvarlig) finder du på kontoret - aw@roedkilde-gym.dk