06. november 2020

Information vedr. Covid-19

Håndtering ved mistanke om Covid-19 på Rødkilde

Du må ikke komme på Rødkilde, hvis du har en smitsom sygdom, der kan udgøre en risiko for andre. Hvis elever eller medarbejdere får symptomer på smitsom sygdom, mens de er på Rødkilde, skal de hurtigst muligt tage hjem. Hvis de ikke selv kan tage hjem, skal de holdes adskilt fra de øvrige, indtil de kan hentes. Hvis du har symptomer på COVID-19, bør du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du regnes også for at være smittet, hvis du testes positiv for COVID-19, selvom du ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for smittefri. Hvis du undervejs udvikler symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du en eller flere personer, der er tæt på dig, som enten er smittet med Covid-19 eller er i et test-forløb, bedes du kontakte skolen på tlf: 7582 0488.

Negativ test før fremmøde

Som det blev skrevet ud til jer på Lectio, vil det fra mandag d. 15/3 og indtil videre kræve en negativ Covid-19 test for at kunne møde op på Rødkilde. Dette gælder, hvad enten man skal opholde sig udendørs eller indendørs. Herunder følger lidt uddybende information, som tager udgangspunkt i de retningslinjer, der er udmeldt fra Undervisningsministeriet:

 • Testen må maksimalt være 72 timer gammel, og det er vigtigt, at I medbringer dokumentation, når I møder op, da vi er blevet pålagt af myndighederne at kontrollere alle elever og ansatte ved fremmøde.
 • I kan blive selvtestet på Rødkilde. Din klasse bliver enten testet mandag og onsdag eller tirsdag. Se det skema, som vores supervisere har sendt ud i Lectio. Hvis din klasse bliver testet tirsdag, skal du mandag møde med en negativ coronatest. Information om Covid-19 teststeder Test - Vejle Kommune
 • Møder I op på Rødkilde i anden sammenhæng, ud over de dage hvor I obligatorisk skal være her (bogafhentning, afvikling af terminsprøver osv.) kræver dette også, at I medbringer og fremviser en negativ test.
 • Dokumentationen kan være i form af selve testresultatet, et skærmbillede af det negative prøvesvar mm. Så længe at I kan påvise resultatet med navn og tidspunktet for prøvetagningen. 
 • Hvis man ikke ønsker at lade sig teste, eller er testet positiv, må man IKKE møde op på Rødkilde. 
 • Er du allerede blevet vaccineret for Covid-19, behøver du ikke lade dig teste før fremmøde. 
 • Har du en positiv test, der er mindst 14 dage og max 180 dage gammel, må du gerne møde på Rødkilde. Denne test skal du fremvise til superviserne.

Vi glæder os over at have jer tilbage på Rødkilde igen, og håber at I, på trods af de udfordrende omstændigheder, vil medvirke til at få tingene til at glide i de kommende uger. Husk at orientere jer via den information, I får tilsendt på Lectio. 

Selvom dette opslag er lagt på Facebook bedes al henvendelse rettes til Rødkilde på mail: adm@roedkilde-gym.dk eller på tlf. 75 82 04 88 i kontorets åbningstid. Desuden kan I orientere jer på: roedkilde-gym.dk

Fjernundervisning

Hvornår kan du få fjernundervisning (nødundervisning)

 • Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, er det den sundhedsfaglige anbefaling, at eleven ikke møder frem på skolen. Hvis elevens tilstand tillader det, giver skolen nødundervisning til eleven.
 • Hvis en eller flere elever – efter sundhedsfaglige anbefalinger – skal smittetestes, er den sundhedsfaglige anbefaling, at de ikke møder frem på skole, hvis de afventer svar på testresultatet. Skolen giver umiddelbart disse elever nødundervisning.
 • Er der tale om hele hold eller klasser, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemmeside om nødundervisningen.

Med andre ord:
Du kan få mulighed for at følge virtuel undervisning, hvis din læge har vurderet, at du skal smittetestes. Du kan få virtuel undervisning, indtil der foreligger et negativt testresultat, ELLER indtil du har været symptomfri 48 timer efter en positiv test.

For at få tilladelse til at følge undervisningen virtuelt, skal du telefonisk kontakte skolens kontor. Den virtuelle undervisning træder først i kraft, når kontoret har givet dig tilladelse og haft mulighed for at give dine lærere besked.

Læs mere i Bekendtgørelsen, som skal hjælpe skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område med at håndtere situationer, hvor I skal beslutte eventuelle foranstaltninger baseret på nye sundhedsfaglige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Bliv hjemme

Hvordan ved du, om du skal blive hjemme?

Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer (gælder også milde symptomer) på COVID-19, mens de er i skole, skal der gøres følgende:

 • Den pågældende, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i selvisolation.
 • Den syge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil de kan hentes, og der skal rengøres oplagte kontaktpunkter.
 • Det anbefales, at forældrene til eleven kontakter egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Hvis en medarbejder har symptomer anbefales det den pågældende at kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test.
 • Elever/medarbejdere med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Læs mere om dette i pjecen ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og  ungdomsuddannelser”

Fravær og fjernundervisning for elever, der skal blive hjemme

I de gældende retningslinjer fra ministeriet om COVID-19-situationen står der om elevers deltagelse i undervisningen, at ”Elever og kursister, der efter en konkret og individuel vurdering, skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning”.

Når en elev modtager fjernundervisning, må det betragtes som deltagelse i undervisningen, og der registreres ikke fravær.

Det følger videre af retningslinjerne, at eleven vil blive registreret som fraværende, hvis eleven bliver hjemme, uanset I efter dialog med elev og/eller læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. I den situation vil eleven ikke modtage fjernundervisning.

Er eleven for syg til at kunne følge med i fjernundervisningen, sidestilles det med almindeligt sygefravær.

Nære kontakter

Hvem er dine nære kontakter?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter er som følger:

 • Du bor sammen med en smittet person
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.)
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (f.eks. ved samtale)
 • Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer:
  o Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
  o Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
  o Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal man have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt. Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test.

Opsporing af elever og medarbejdere der er nære kontakter til personer med COVID-19

Bliver du testet positiv for COVID-19, anbefales det, at du selv opsporer nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Hvis Rødkildes medarbejdere eller elever er smittede, er ledelsen behjælpelig med opsporingsarbejdet. Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Rejser til udlandet

Skal elever, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten?

Elever, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens eleven opholder sig i landet, eller efter eleven er hjemvendt fra landet, opfordres eleven til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst på 4. og 6. dagen og ikke at blive hjemme i 14 dage. Eleven bør blive hjemme, indtil der foreligger to negative testresultater.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske rejsende, for eksempel karantænekrav. Hvis eleven kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres eleven heller ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Man behøver ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. 

Sundhedsmyndighederne opfordrer gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner til at afvise at modtage en elev, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre elever og personalet.

Læs mere om både de danske indrejserestriktioner og udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Læs flere retningslinjer