Ledelsen

Ledelsen

Ledelsesteamet udgøres af rektor, vicerektor, 2 uddannelseschefer og økonomichef.

Rektor varetager overordnede tværgående opgaver, skolens kontakter til stat, region, kommune og omverdenen i øvrigt. Rektor er sekretær for bestyrelsen, har personaleansvar for ledelsesteamet og udvalgte stabsområder.

Vicerektor og uddannelsesledere har personale- og driftsansvar indenfor udvalgte stabsområder. De varetager desuden tværgående opgaver.

Ledelsesteamets opgaver er overordnet at:

 • Formulere skolens værdier, mål og strategier og omsætte disse i samarbejde med relevante udvalg til realistiske og konkrete planer
 • Tegne organisationen indadtil og udadtil
 • Skabe forudsætningen for en handlekraftig og beslutningsdygtig bestyrelse
 • Skabe en attraktiv arbejdsplads
 • Lede teams og den enkelte medarbejder
 • Planlægge og sikre organisationens og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling
 • Gennemføre MUS og GRUS
 • Sikre en effektiv økonomisk drift
 • Sørge for et højt informationsniveau og en effektiv og relevant kommunikationsstruktur
 • Udvikle kvalitetssikringssystemer og gennemføre kvalitetskontrol af alle sider af skolens drift efter en enkel og gennemskuelig plan

Email:kn@roedkilde-gym.dk

Telefon:2014 4449

Funktion(er):Ledelse, rektor

Fag:
 • Overordnet pædagogisk, administrativt, økonomisk og personalemæssigt ansvar
 • Ekstern opgavevaretagelse og eksterne samarbejdspartnere
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Sekretariatsleder
 • Ansvarlig for kantineområdet
 • Ansvarlig for teknisk serviceafdeling
 • Overordnede ansvar for Rødkildes bygninger, indretning, inventar og rengøringsaftale
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger
 • Studie- og ordensregler
 • Pædagogisk udvikling
 • Klager over undervisning og eksamen
 • Organisationsudvikling
 • Ansvarlig for evaluering, kvalitets- og kompetenceudvikling
 • Økonomi overordnet - regnskab og budgetter
 • Formand for MIO
 • Ansvarlig for samarbejdet med studievejledningen
 • Ledelsesansvarlig for læsevejledningen og projekter i dette regi
 • Ledelsesansvarlig for matematikvejledningen
 • Nærmeste leder for områdekoordinatorer
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Bestyrelseskontakt og samarbejde
 • Dimission og legater
 • Kontakten med skolens elevråd

Email:PW@roedkilde-gym.dk

Telefon:60 20 75 01

Funktion(er):Ledelse, vicerektor, underviser

Fag:
 • Rektors stedfortræder i alle funktioner
 • Arbejdstilrettelæggelse, opgavevaretagelse - herunder ferier og omsorgsdage
 • Administrativ årsplan, aktivitetsindberetninger til UVM
 • Pædagogisk udvikling
 • Pædagogiske indsatsområder 22/23: ”Den kreative klasse”
 • Vikardækningen og brugen af gæstelærere
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Sekretær for bestyrelsen
 • Skolens udbud af studieretninger og valgfag
 • Klasse- og holddannelse
 • Årsplaner - lærernes skema
 • Individuel tid
 • Særlige elevforløb
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger
 • Medlem af MIO og koordinationsudvalget
 • Statistik og ressourceregnskaber
 • Stillingsopslag, ansættelseskontrakter
 • Økonomi - herunder lærerlønbudget, regnskab og budgetter
 • Optagelse af nye elever
 • Ekskursioner og studierejser - overordnet planlægning og regler

Email:sb@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser

Fag:
 • Ledelsesansvarlig for Rødkildes onboardingprogram
 • Evaluering, kvalitetsudvikling, alle skole- og klasseevalueringer
 • IT-funktioner og IT-strategier - herunder Lectio og indkøb af IT
 • Ledelsesansvarlig for indsatser på det naturvidenskabelige område herunder kontakten til NV-gruppen
 • Ledelsesansvarlig for skolens marinbiologiske profil
 • Ledelsesansvarlig for skolens teknologiudvikling på undervisningsområdet
 • Pædagogisk udvikling
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Skolestart, overgange (trivselsdage) og skoleafslutning
 • Forældremøder, fællesmøder og fællestimer
 • Rødkilde som UNESCO-skole
 • Skole- og elevkultur. Herunder kontakten med skolens elevudvalg med undtagelse af elevrådet
 • Elevfester og fredagscafé
 • Studiecafé
 • Ledelsesansvarlig for eliteidræt og opretholdelse af fitnesslokale
 • Brobygning - indhold og holdoprettelse samt kontakt til grundskoler samt eksterne uddannelsesinstitutioner
 • Tovholder på forsøg med praksisrettede studieretninger
 • GPDR-ansvarlig

Email:LF@roedkilde-gym.dk

Telefon:60 20 75 58

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser, kursusleder

Fag:
 • Mundtlige, skriftlige eksamener, terminsprøver og årsprøver
 • Pædagogisk udvikling og ansvarlig for pædagogisk udvalg
 • Pædagogiske indsatsområder 22/23: ”Lyst til læsning”, ”Læring >< plagiat”, ”Klassekoordinatorkorps”
 • Kontaktperson til bogkælder og videnscenter
 • Kursusleder
 • Ledelsesansvarlig for indsatser på det sproglige område
 • Internationale netværk - herunder udvekslingselever og E-class
 • Kontaktperson for AP
 • Ledelseskontakt til tutorkorpset
 • Lærerforsamlingsmøder
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Større skriftlige opgaver
 • Studieplan og undervisningsbeskrivelser - kompetenceplaner
 • Ansvarlig for fordeling af midler til indkøb af undervisningsmidler
 • Koordinering af pædagogikum
 • Markedsføring
 • Uddannelseschef for studieretningskoordinatorer, herunder profilering
 • Ansvarlig for skolens ABC herunder ledelsens nyhedsbreve - interne
 • Optagelsesprøver
 • Fonds- og puljeansøgninger: 22/23 padelbane i samarbejde med CB og regionsprojekt

Email:am@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, Administration, Økonomichef

Fag:
 • Ansvarlig for udfærdigelse af årsrapport i samarbejde med revisor
 • Ansvarlig for opfølgning af finansielstrategi
 • Udfærdigelse af budget og budget opfølgning
 • Udarbejdelse af statistikker og prognoser ved behov
 • Ansvarlig for arbejde i navision og andre økonomisystemer.
 • Udskrivelse af fakturarer
 • Ansvarlig for skolens telefonsystem
 • Ansvarlig for kantinens økonomiopfølgning
 • Place2book
 • Hjælp med regnskab for elevudvalg og Stairway
 • Ansvarlig for betaling af studieturer mm.
 • Arbejdsulykker
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder ved behov
 • Momsafregning
 • Ansvarlig for løbende tjek af skolens lån
 • Ledelseskontakt til PX3 og brugen heraf
 • Ansvarlig for efteruddannelsesansøgninger og omkostninger forbundet hermed.
 • Avisabonnementer og lign.
 • Ad-hoc 22/23: Udvælgelse af it-samarbejdspartner
 • GPDR-ansvarlig