Ledelsen

Ledelsen

Ledelsesteamet udgøres af rektor, vicerektor, 2 uddannelseschefer og økonomichef.

Rektor varetager overordnede tværgående opgaver, skolens kontakter til stat, region, kommune og omverdenen i øvrigt. Rektor er sekretær for bestyrelsen, har personaleansvar for ledelsesteamet og udvalgte stabsområder.

Vicerektor og uddannelsesledere har personale- og driftsansvar indenfor udvalgte stabsområder. De varetager desuden tværgående opgaver.

Ledelsesteamets opgaver er overordnet at:

 • Formulere skolens værdier, mål og strategier og omsætte disse i samarbejde med relevante udvalg til realistiske og konkrete planer
 • Tegne organisationen indadtil og udadtil
 • Skabe forudsætningen for en handlekraftig og beslutningsdygtig bestyrelse
 • Skabe en attraktiv arbejdsplads
 • Lede teams og den enkelte medarbejder
 • Planlægge og sikre organisationens og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling
 • Gennemføre MUS og GRUS
 • Sikre en effektiv økonomisk drift
 • Sørge for et højt informationsniveau og en effektiv og relevant kommunikationsstruktur
 • Udvikle kvalitetssikringssystemer og gennemføre kvalitetskontrol af alle sider af skolens drift efter en enkel og gennemskuelig plan

Email:kn@roedkilde-gym.dk

Telefon:2014 4449

Funktion(er):Ledelse, rektor

Fag:
 • Overordnet pædagogisk, administrativt, økonomisk og personalemæssigt ansvar
 • Ekstern opgavevaretagelse og eksterne samarbejdspartnere
 • Fra skoleåret 24/25 opgavefordeling i samarbejde med vicerektor
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Sekretariatsleder
 • Kantine
 • Bygninger, inventar, pedel og rengøring
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger
 • Studie- og ordensregler
 • Pædagogisk udvikling
 • Klager over undervisning og eksamen
 • Organisationsudvikling samt ledelsesudvikling
 • Ansvarlig for evaluering, kvalitets- og kompetenceudvikling
 • Kontakt til studievejledningen
 • Økonomi overordnet - regnskab og budgetter
 • Formand for MIO
 • Kontakt med Danske Gymnasier
 • Kontaktperson til matematikvejledning og læsevejledning
 • Kontaktperson ang. overordnet deltagelse i talentprogrammer
 • Nærmeste leder for områdekoordinatorer
 • Personaleledelse: Dialogmøder, medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Kontakt til bestyrelsen
 • Uddeling af skolens legater
 • Kontakt til skolens elevråd
 • Kontaktperson til administrative fællesskaber

Email:al@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, vicerektor, underviser

Fag:
 • Rektors stedfortræder i alle funktioner
 • Fra skoleåret 24/25: Opgavefordeling dvs arbejdstilrettelæggelse, opgavevaretagelse - herunder ferier og omsorgsdage
 • Planlægning og udarbejdelse af Rødkildes årskalender - herunder ferie og omsorgsdage (herunder aktivitetsindberetning til UVM). Er kontaktperson til skemalægger
 • Ansvarlig for udvikling, oprettelse og vedligehold af Rødkildes kompetenceplaner
 • Pædagogisk udvikling og ansvarlig for pædagogisk udvalg
 • Kursusleder, herunder koordinering af pædagogikum
 • Vikardækning
 • Personaleledelse: Dialogmøder, medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Referent for bestyrelsen
 • Større skriftlig opgaver (SRP)
 • Klasse- og holddannelsen (klassedannelse i samarbejde med studievejlederne).
 • Kontaktperson ift. AP
 • Særlige elevforløb
 • Deltagelse i elevfester og fredagscafé efter fordeling med CD og SB
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger i samarbejde med KN
 • Medlem af MIO og koordinationsudvalget
 • Internationale netværk - herunder udvekslingselever og E-class
 • Optagelse af nye elever
 • Deltagelse i lærerforsamlingsmøder

Email:sb@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser

Fag:
 • Stillingsopslag, ansættelseskontrakter og onboardingprogram
 • Nyhedsbreve - interne
 • Pædagogisk udvikling og projekter
 • Ansvarlig for evaluering, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling
 • Personaleledelse: Dialogmøder, medarbejderudviklingssamtaler og fagruppeudviklingssamtaler
 • Skolestart, overgange (trivselsdage) og skoleafslutning
 • Forældremøder og forældreorientering
 • Ansvarlig for fællesmøder og fællestimer
 • Deltagelse i lærerforsamlingsmøder
 • Skoleåret 24/25: Opgavefordeling dvs arbejdstilrettelæggelse, opgavevaretagelse - herunder ferier og omsorgsdage
 • Udvikling og vedligehold af Rødkilde som UNESCO-skole
 • Tilrettelæggelse og afvikling af de mundtlige eksamener og årsprøver
 • Skole- og elevkultur. Herunder kontakten med skolens elevudvalg med undtagelse af Elevrådet
 • Individuel tid
 • Deltagelse i elevfester og fredagscafé efter fordeling med AL og CD
 • Ansvarlig for studiecafé
 • Markedsføring; herunder kontakt med reklamebureau
 • Ledelsesansvarlig for eliteidræt og opretholdelse af fitnesslokale
 • Brobygning - indhold og holdoprettelse samt kontakt til grundskoler samt eksterne uddannelsesinstitutioner (politiskolen mv)

Email:cd@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser

Fag:
 • Pædagogisk udvikling og projekter. Herunder arbejdet med matematik-udvalg
 • Biblioteksfunktion, bogkælder og videnscenter
 • Tilrettelæggelse og afvikling af de skriftlige eksamener, terminsprøver og årsprøver
 • Kontaktperson for NV
 • Ledelsesansvarlig for skolens marinbiologiske profil
 • Deltagelse i lærerforsamlingsmøder
 • Udvikling af samarbejde med UCL (professionsuddannelse). Projekt med studieretning med korte praktikperioder
 • Ekskursioner og studierejser - overordning planlægning og regler
 • Ledelsesansvarlig for skolens teknologiudvikling på undervisningsområdet
 • Personaleledelse: Dialogmøder, medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Ansvarlig for oprettelse og vedligehold af studieplaner og undervisningsbeskrivelser
 • IT-funktioner og IT-strategier, herunder Lectio, indkøb af IT og GPDR
 • Undervisningsmidler fra lærergruppen
 • Deltagelse i elevfester og fredagscafé efter fordeling med AL og SB
 • Skolens udbud af studieretninger og valghold
 • Uddannelseschef for studieretningskoordinatorer, herunder profilering
 • Ansvarlig for skolens ABC samt personalehåndbog
 • Optagelsesprøver
 • Fondsansøgninger

Email:am@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, Administration, Økonomichef

Fag:
 • Ansvarlig for udfærdigelse af årsrapport i samarbejde med revisor
 • Ansvarlig for opfølgning af finansielstrategi
 • Udfærdigelse af budget og budget opfølgning
 • Udarbejdelse af statistikker og prognoser ved behov
 • Ansvarlig for arbejde i Navision og andre økonomisystemer.
 • Udskrivelse af fakturaer
 • Ansvarlig for udlejning af skolens bygninger
 • Ansvarlig for skolens telefonsystem
 • Ansvarlig for kantinens økonomiopfølgning
 • Place2book
 • Hjælp med regnskab for elevudvalg og Stairway
 • Ansvarlig for betaling af studieturer mm.
 • Arbejdsulykker
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder ved behov
 • Momsafregning
 • Ansvarlig for løbende tjek af skolens lån
 • Ledelseskontakt til PX3 og brugen heraf
 • Ansvarlig for efteruddannelsesansøgninger og omkostninger forbundet hermed. Herunder ansøgning til kompetencefonden
 • Avisabonnementer og lign.
 • GPDR-ansvarlig
 • Økonomi, herunder lærerlønbudget, regnskab og budgetter