Ledelsen

Ledelsesteamet udgøres af rektor, vicerektor og 2 uddannelseschefer.

Rektor varetager overordnede tværgående opgaver, skolens kontakter til stat, region, kommune og omverdenen i øvrigt. Rektor er sekretær for bestyrelsen, har personaleansvar for ledelsesteamet og udvalgte stabsområder.

Vicerektor og uddannelsesledere har personale- og driftsansvar indenfor udvalgte stabsområder. De varetager desuden tværgående opgaver.

Ledelsesteamets opgaver er overordnet at:
 • Formulere skolens værdier, mål og strategier og omsætte disse i samarbejde med relevante udvalg til realistiske og konkrete planer

 • Tegne organisationen indadtil og udadtil

 • Skabe forudsætningen for en handlekraftig og beslutningsdygtig bestyrelse

 • Skabe en attraktiv arbejdsplads

 • Lede teams og den enkelte medarbejder

 • Planlægge og sikre organisationens og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling

 • Gennemføre MUS samtaler

 • Sikre en effektiv økonomisk drift

 • Sørge for et højt informationsniveau og en effektiv og relevant kommunikationsstruktur

 • Udvikle kvalitetssikringssystemer og gennemføre kvalitetskontrol af alle sider af skolens drift efter en enkel og gennemskuelig plan

 

Email:kn@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, rektor

Fag:
 • Overordnet pædagogisk, administrativt, økonomisk og personalemæssigt ansvar
 • Ekstern opgavevaretagelse og eksterne samarbejdspartnere
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Sekretariatsleder
 • Kantine
 • Bygninger, inventar, pedel og rengøring
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger
 • Studie- og ordensregler
 • Pædagogisk udvikling
 • Klager over undervisning og eksamen
 • Organisationsudvikling
 • Ansvarlig for evaluering, kvalitets- og kompetenceudvikling
 • Gennemførelsesvejledning
 • Økonomi overordnet - regnskab og budgetter
 • Formand for MIO
 • Uddannelseschef for det musisk-kreative studieområde, studievejledning og læsevejledning
 • Talentprogrammer
 • Nærmeste leder for områdekoordinatorer
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Bestyrelsen
 • Legater
 • Kontakten med skolens elevråd
 • Administrative fællesskaber
 • Elevfravær

Email:PW@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, vicerektor, underviser

Fag:
 • Rektors stedfortræder i alle funktioner
 • Arbejdstilrettelæggelse, opgavevaretagelse - herunder ferier og omsorgsdage
 • Administrativ årsplan, aktivitetsindberetninger til UVM
 • Pædagogisk udvikling
 • Vikardækningen - gæstelærere
 • Uddannelseschef for det naturvidenskabelige studieområde
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Sekretær for bestyrelsen
 • Skolens udbud af studieretninger og valgfag
 • Klasse- og holddannelse
 • Årsplaner - lærernes skema
 • Kontaktperson for NV
 • Særlige elevforløb
 • Løn- og arbejdstidsforhandlinger
 • Medlem af MIO og koordinationsudvalget
 • Statistik og ressourceregnskaber
 • Økonomi - herunder lærerlønbudget, regnskab og budgetter
 • Optagelse af nye elever
 • Ekskursioner og studierejser - overordnet planlægning og regler
 • Ledelsesansvarlig for skolens marinbiologiske profil
 • Ledelsesansvarlig for skolens teknologiudvikling på undervisningsområdet

Email:sb@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser

Fag:
 • Stillingsopslag, ansættelseskontrakter og onboardingprogram
 • Evaluering, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling
  - Alle skole- og klasseevalueringer
 • IT-funktioner og IT-strategier - herunder Lectio og indkøb af IT
 • Uddannelseschef for det sproglige område
 • Pædagogisk udvikling
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Skolestart, overgange (trivselsdage) og skoleafslutning
 • Forældremøder og fællestimer
 • Ledelsestovholder på ISK
 • Rødkilde som UNESCO-skole
 • Internationale netværk - herunder udvekslingselever og E-class
 • Skole- og elevkultur. Herunder kontakten med skolens elevudvalg med undtagelse af elevrådet
 • Elevfester og fredagscafé
 • Studiecafé
 • Dimission og legater
 • Ledelsesansvarlig for eliteidræt og opretholdelse af fitnesslokale
 • Brobygning - indhold og holdoprettelse samt kontakt til grundskoler samt eksterne uddannelsesinstitutioner (politiskolen mv)
 • Ad hoc: Tour de France
 • Ledelsesansvarlig for skolens marinbiologiske profil m. vicerektor
 • Ledelsesansvarlig for skolens teknologiudvikling på undervisningsområdet m. PW

Email:LF@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser, kursusleder

Fag:
 • Mundtlige, skriftlige eksamener, terminsprøver og årsprøver
 • Pædagogisk udvikling og ansvarlig for pædagogisk udvalg
 • Biblioteksfunktion, bogkælder og videnscenter
 • Kursusleder
 • Kontaktperson for AP
 • Lærerforsamlingsmøder
 • Individuel tid
 • Medarbejderudviklingssamtaler og faggruppeudviklingssamtaler
 • Uddannelseschef for det samfundsvidenskabelige studieområde
 • Større skriftlige opgaver
 • Studieplan og undervisningsbeskrivelser - kompetenceplaner
 • Nyhedsbreve - interne
 • Undervisningsmidler og kursusansøgninger fra lærergruppen
 • Koordinering af pædagogikum
 • Markedsføring
 • Uddannelseschef for studieretningskoordinatorer, herunder profilering
 • Ansvarlig for skolens ABC
 • Optagelsesprøver